Kukhulu ukuthembeka kweNkosi ezimpilweni zethu. Siyawuswela umusa wayo izinsuku zonke. Empilweni le egcwele ubunzima, lapho esicindezelwa kabuhlungu emaceleni wonke, kodwa kasichobozwanga; siyahlukuluzwa, kodwa kasidelwanga; sitshayelwa phansi kodwa kasibhujiswanga (2 KwabaseKhorinte 4:8,9); siyawuswela umusa weNkosi ongelamkhawulo, kunye lothando lwayo. Uthando lweNkosi lusinqobela izilingo ezihlezi zisicathamele, zijonge ukusibhidliza. Ilizwi leNkosi elisikhuthazayo liyinqaba ezimpilweni zethu. Yikho nje omunye umhlabeleli eNcwadini uthi, “Ilizwi lakho liyisibane ezinyaweni zami lokukhanya endleleni yami” (AmaHubo 119:105). Emhlabeni lo esiphila kuwo, sidabula phakathi kwamahlathi esono esihlasela ngezindlela ezahlukeneyo. Kodwa, ilizwi likaNkulunkulu lisikhanyisela indlela eyiyona esikhokhelela ebomini.

   Umusa Wansuku Zonke zindatshana ezisikhuthazayo njalo eziqinisa ukholo lwethu. Sengathi wena obalayo ungathola ukubusiseka uyithembe iNkosi ngenhliziyo yakho yonke ukuze iqondise izindlela zakho.

   Nanku umusa wansuku zonke owalamhla: 

                                                                        Uthando LukaJesu 

Kulendoda yamadoda ethiwa nguJesu. IQhawe lamaqhawe! INkosi yamakhosi. INkosi yokuthula okwedlula ukuqedisisa kwethu. INdoda yomusa omangalisayo, omutsha kithi izinsuku zonke. Indoda emnene okumangalisayo. INdoda yesihawu, lokulunga okungelamkhawulo. YiNdoda elithemba lamathemba. YiNdoda enakekela ngendlela emangalisayo. YiNkosi yothando olungapheliyo.

   Ngesikhathi somkhosi wePhasika, sibona iNdoda le ithengiswa ngomunye wabalandeli bayo, isetheswa amacala engawenzanga. Siyibona enkundleni yomphristi omkhulu ihlukuluzwa kakubi, itshaywa kabuhlungu ingonanga lutho. UMphofethi u-Isaya kusahluko sika 53 wavele waphorofetha ngayo eThestamenteni Elidala, wathi: 

“YiNdoda eyeyiswa njalo yaliwa ngabantu
YiNdoda yezinsizi ejayele ukuhlupheka
Yindoda eyathwala izinsizi zethu
YiNdoda eyagwazwa ngenxa yeziphambeko zethu
YiNdoda o-kuhlutshwa kwayo kwasilethela ukuthula
YiNdoda esisiliswa ngenxa yamanxeba ayo
YiNdoda eyasizwela sinjengezimvu ezingelamalusi
YiNdoda eyacindezelwayo, yahlutshwa
Kodwa phinde iwuthi vu umlomo wayo
YiNdoda eyafa ithule ukuze iqede umsebenzi wayo.

Indaba iyaqhubekela phambili. Sibona iNdoda le ihudula isiphambano, sisinda. Sibona iNdoda le isisitheka ithwele izono zomhlaba. Sibona ibethelwa, ngenxa yakho lami! Siyibona ilenga esiphambanweni, iphahlwe yizigangi ezimbili. Liyachitheka igazi. Isebuhlungwini obukhulu kakhulu. Kuyahela ethunjini.

   Ukhona unina eduze laleso siphambano. Bakhona abalosizi abalaye uMariya, udadewabo, lomunye uMariya Magadalena. Ukhona omunye wabafundi bakhe ayemthanda, uJohane. Isimanga sezimanga yilesi. UKhangela unina elila, abesesithi, “Mama, nanso indodana, Johane, nango unyoko!”  Luthando olunganani lolu! INdoda esebuhlungwini ilenga esphambanweni, iyakhumbula ngonina ukuba uzasala egcinwe ngubani. Iyamlungisela unina iphakathi kobuhlungu obesabekayo. YiNdoda yothando le.

YiNdoda eyavuma ukutshiya ubukhosi bayo lokubusa loYise ezulwini. YiNdoda eyaletha ukukhanya emhlabeni. YiNdoda ephilisayo. YiNdoda eyavula amehlo eziphofu zabona. YiNdoda eyavula izindlebe zezacuthe; yenza izimungulu zakhuluma. YiNdoda eyatshwaphulula izigoga. YiNdoda eyavusa abafileyo baphila. YiNdoda eyaphikisana leSayensi, yahamba phezu kwamanzi. YiNdoda eyabonisa ukuzithoba ngendlela engajwayelekanga. YiNdoda yezimanga ezingapheliyo. YiNdoda enguMfundisi omkhulu. YiNdoda eyakhulekela abafundi bayo, lamakholwa onke emhlabeni. YiNdoda eyiNdlela, leQiniso, lokuPhila. YiNdoda eyiSinkwa sokuphila. YiNdoda engamanzi aphilisayo. YiNdoda enguMalusi olungileyo. YiNdoda eyikufa lokuvuka. YiNdoda elivini, thina abantu singamagatsha. 

   INDODA LE, NGUJESU!

UJesu uluthando. UJesu ulothando. UJesu wafa, wavuka, wabuyela ezulwini. UJesu uyeza ukuzothatha abakhe. Mlaleli, uyamazi na uJesu? Uyayazi na iNdoda le ebesibalisa ngayo? InguMsindisi. Ilinde wena ukuthi utsho ukuba uyayazi, uvume ukuthi yafela lawakho amacala, njalo ucele ukuthethelelwa. YiNdoda ethethelelayo. YiNdoda yothando. NGUJESU, iNkosi loMsindisi wethu.  

   Asithandaze: Jesu, ake ungihawukele. Ngiyavuma uyiNkosi loMsindisi. Ngiyisoni. Ngicela ukuthethelelwa amacala ami. Ngiyafisa ukuba ngowakho. Ngiyabonga uthando lwakho. Ngiyafisa ukukuthanda lami. Amen.

Barbara Nkala