Sasithi siyamaz’ uJesu oyiNkosi loMsindisi. Sasivele nje sithi ulithemba lamathemba. Sasikhulume ngegunya ukuthi uyindlela, leqiniso, lokuphila. Sitsho sihlabelele sithi unguMalusi olungileyo osikhokhelela emadlelweni aluhlaza. Sibabaze sihawule ukuba wabethelwa emthini, wafa ngenxa yethu. Sitsho singesabi sithi uyinqaba lesiphephelo sethu; uyikukhanya kwethu, singesaba bani na? Nanto igcikwane lekhorona linyonyoba linyenya lingabonwa ngamehlo lihlasela umhlaba wonke. Bayaqhululeka abantu besifa ngenxa yekhorona. Uvalo ngeniyani. Sezikhohlakele zonke izithembiso zeNkosi ezingu ‘Yebo lo-Ameni’. Sekukhohlakele ukuthi uyiNkosi loMsindisi.
Kuyole iviki ezinkonzweni zethu besiyabe sihlabelela uHosana! Besiyabe sikhumbula kakhulukazi ngalokho iNkosi uJesu asenzela khona eKhalvari. Besiyabe sithakazelela umkhosi wePhasika. Besiyabe sikhumbula uhambo lwakhe lonke kusukela enikelwa njuJudasi Iskariyothi, ethonisiswa, eseyiswa, ehlutshwa edelelwa. Wacina ehudula isiphambano sisinda ngenxa yezono zomhlaba. Nango ebethelwa, elenga esiphambanweni lichitheka igazi. Nansi enye yezingoma eletha usizi nxa sikhumbula ngalokho adlula kukho ezabethelwa uJesu. Iphuma ku-Amagama Okuhlabelela, ingunombolo 55.

Nxa ngimbona uMsindisi
Efa esiphambanweni,
Ngiyalahla yonk’ imfuyo,
Nakho ukuzindla kwami.

Ngingephikelele lutho
Oluphambeneyo naye;
Konke engikuthandayo
Ngikudela ngenxa yakhe.

O, bhekan’ inhloko yakhe,
Lezozandla nezinyawo!
Yek’ uthando yek’ usizi,
Olukhulu olungaka.

Ngingayisa ntoni kuye
Efanele ukumbonga?
Anginakho okwanele,
Ngiyamnik’ uqobo lwami.

Kanengi sihlabela amazwi nje kodwa singacabangisisi ngalokho esikuhlabelayo. Isigaba sokucina sibuza umbuzo owesabekayo. “Ngingayisa ntoni kuye efanele ukumbonga?” Kuyini ongakusa kuye mzalwane ukuhlawula uthando lolu asithanda ngalo aze ayechitha igazi esiphambanweni? Mina sengazibuza kanengi kodwa ngehluleke ukuphendula. Kuyini engingamnika khona uJesu okufanele ukumbonga? Konke engilakho ngakuphiwa nguye. Besengivumelana lomhlabeleli nxa esithi kalakho okwaneleyo, okumfaneleyo. Okungcono yikumnika mina uqobo lwami.
Kodwa, awungeke ukwenze lokho nxa ungamazi uJesu lo. Kumele umazi njengeNkosi loMsindisi. Vuma amacala akho ucele intethelelo uselethuba. UJesu ulokhu esanxusa. Bana ngowakhe uvikeleke okungunaphakade. Lekhorona le ingaze ikuhlasele ayilaso isisindo. Ayilalo udonsi. Yinto nje edlulayo njengamakhoba.

Barbara Nkala