Uvuka njani mlaleli? Lamhla uloBarbara Nkala, ngisithi asike sikhangele Imilayo kaJehova uNkulunkulu.

  Mina ngizalwa koMoyo, njalo ngikhulele khona. Kwakulemithetho esayifundiswa ngabazali; okuhle okufanele sikwenze sikuphile, lokubi okwakungafanelanga kwenzakale loba kuzwakale koMoyo. Sasikwazi ukuthi kufanele siyilandele leyo mithetho ngoba iyasivikela kokubi siphunyuke lemijibileni ethile. Babethokoza abazali nxa silandela leyo mithetho, badane kakhulu lapho omunye wethu ethe wephula leyo mithetho. Owephula leyo mithetho wayejeziswa.

  Nginkeme umlomo kuviki elidlulileyo ngixoxa lomunye umbalisi owaphetsheya eMelika. Wayebubula ebabaza ngokuthi abatsha abayazi imilayo kaNkulunkulu. Wayesithi okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi, lalabo abavela emzini yamaKhristu, abathi bangabalandeli bakaJesu, labo bayayixhamanda bacine benwaya amakhanda lezilevu. Wathi, omunye umkhula wakhe wake wabuza ekilasini ethile kwelinye ikolitshi elaziwayo ukuthi bangaki abangaqamba imithetho elitshumi. Uthi abambalwa abafundi baqamba emibili, emine, kodwa ikilasi yonke yehluleka ukubalisa yonke imilayo kaJehova elitshumi.

  Wena-ke mlaleli, wazi emingaki? Uyayazi yonke na imithetho elitshumi? Mzali, uyabafundisa na abantwabakho imilayo le? Bayayizwisisa na? Ake siyibale sisonke imithetho le. Itholakala ku-Eksodusi 20:1-17. UJehova ngokwakhe wayiloba ukuze uMosi ayifundise abako-Israyeli. Kodwa njengoba lathi silandela ukholo lunye, sikholwa uNkulnkulu munye, kumele siyilandele.
1. Ungabi labanye oNkulunkulu ngaphandle kwami. 
2. Ungazenzeli izithombe ezifana lezinto ezisezulwini kumbe phansi emhlabeni, njalo ungazikhothameli, ungazikhonzi.
3. Ungaliphathi ngeze iGama likaJehova uNkulunkulu wakho.  
4. Khumbula usuku lweSabatha ulugcine lungcwele. 
5. Klonipha uyihlo lonyoko ukuze impilo yakho ibende elizweni akunika lona uJehova.  
6. Ungabulali.
7. Ungafebi.
8. Ungebi.
9. Ungafakazi amanga ngomakhelwana wakho.
10. Ungahawukeli indlu kamakhelwana wakho, loba yini ekamakhelwana wakho.
  Ibe imingaki imiyalo obe ukade uyazi ungayixhamandi? Nxa uyazi yonke wenza kahle. LoJehova uyathokoza ngawe. Nxa ungayazi, vula iBhayibhili lakho eThestamenteni EliDala, ku-Eksodusi 20, uyifunde njalo uyizwisise. Cela uMfundisi wakho akuchazele uzwisise.
  Ikanti-ke, ayisiyo yodwa imilayo kaJehova le. Ukhona oyiwo uMlayo Omkhulu eThestamenteni eliTsha oyiwo oqakatheke okwedlula yonke le. Utholakala oGwalweni lukaLukha 10:27. Uthi wona, “Thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langamandla akho wonke, njalo langengqondo yakho yonke.” Njalo, “Thanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena.”Abako-Israyeli bavele bawufundiswa kadekade eThestamenteni Elidala oGwalweni lukaDutheronomu. Kwathiwa abawufundise abantwababo.
  Kambe nxa simthanda uNkulunkulu ngaleyo ndlela, singamonela na? Phela, umuntu esimthandayo asifisi ukwenza izinto ezingamdanisa. Sifisa ukumthokozisa njalonje. Nxa umthanda omunye umuntu, ungamenzela umona na? Awungeke. Mlaleli, funda uyazi yonke imilayo kaJehova ukuze uphile kuhle.
  Asithandaze: Moya oyiNgcwele, wena ongikhokhelayo njalonje, ngisiza ungiqinise ngimthande uJehova ngakho konke okwami engiyikho khona, ngithande lomakhelwana. Amen.
 
Barbara Nkala, 2019