UNKULUNKULU ULUTHANDO

Ngiyabingelela mzalwane. NguBarbara Nkala, ngibonga ukuthi lamhla kesixoxe ngoNkulunkulu oluthando.
  Uthando yinto esiyifisayo sonke. Njalo sonke sifisa ukuthandwa. Kumnandi ukwazi ukuthi siyathandwa. Njalo lathi siyathanda. Sisuka sigogose into esiyithandayo. Asihleki ngomuntu esimthandayo. Singamfela lokumfela.
  Kambe zingaki izingoma esizizwa zihlatshelwa ngothando? Akukhathalekile kumbe ngezikhuluma ngothando lwezithandani; kumbe uthando lwezihlobo loba omakhelwana, kumbe uthando lukaNkulunkulu kithi abantu, loba kithi abantu kuNkulunkulu. Uthando luyinqaba.
  Kesizwe ukuthi uJohane uthini eNcwadini yakhe yokuqala, isahluko 4: 16 – uthi yena: “Ngakho siyazi njalo sithembe uthando uNkulunkulu alalo kithi. UNkulunkulu uluthando. Ohlala ethandweni, uhlala kuNkulunkulu, loNkulunkulu kuye.” Yebo kambe: uNkulunkulu uluthando. Okutsho ukuthi, lowo olothando, lowo otshengisa uthando kwabanye, uloNkulunkulu kuye, ngoba uNkuulunkulu uluthando. Yilo lolu uthando olwamenza wathumela iNdodana yakhe iyiyo yodwa, yatshiya ubukhosi, yazalwa emhlabeni, yaphila emhlabeni njengomuntu, ukuze ubani lobani okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe lokuphila okungunaphakade (Johane 3:16).
  Okuphikisana lothando yinzondo. UNkulunkulu kalanzondo. Inzondo ivela kumoya omubi. Nxa sisithi sithanda uNkulunkulu kodwa sizonda umakhelwana loba omunye umuntu, silamanga. UMbhalo utshonjalo. Kuyole incwadi esiyibalileyo uyatsho uJohane ephetha lesosahluko evesini lika 20, uthi: “Uma umuntu esithi ‘Mina ngiyamthanda uNkulunkulu,’ kodwa ezonda  umfowabo, ulamanga. Ngoba umuntu ongamthandiyo umfowabo, ambonayo, angeke amthande uNkulunkulu angakaze ambone. Njalo wasinika umlayo lo: Lowo othanda uNkulunkulu kumele athande lomfowabo”.
  Yindaba enkulu le. Zibuze mzalwane ukuthi sibili sibili ulalo na uthando lukaNkulunkulu enhliziyweni yakho? Empilweni, siyazondana sidlithizane ezimulini. Siyazondana ngemihlobo, inkethabetshabi ibuse kithi. Siyazondana seyisane kusiya ngendimi esizikhulumayo. Abahluphekayo labaswelayo sibakhangelela phansi sikhohlwe ukuthi esilakho yizibusiso zeNkosi. Abangafundanga njengathi sibakhangelela emanzini. Bantu beNkosi!
  Asingalibali kukho konke ukuthi uNkulunkulu onguMdali wakho konke, uluthando, ulothando. Uyasithanda. Loba sinjengendodana yolahleko, uyasithanda.
  Ngize ngikhumbule ingoma esasiyihlabele eSandesikulu. Lalamhlanje ilokhu ihlatshelwa. Sivamile ukuyifundisa abantwabethu, kunye labazukulu bethu, ukuze bakwazi labo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda. Ithi yona:
Wangithand’uJesu lo.
 Kutshi’ iNcwadi njalo bo,
Ngiyingane yakhe nje,
Anginaw’ Amandla qha.

IKhorasi eliphindaphindwayo lithi:

Yebo uJesu, uyangithanda
Uyangithanda, iNcwadi itsho la!
  Loba senginguGogo, ngihlezi ngicula emoyeni ngisithi, “Yebo uJesu, Uyangithanda, Uyangithanda, Incwadi itsho la!” Lokho kungenza ngijabule. Kungipha igunya elithi, ungangenzani moy’ omubi! Lawe mlaleli, uNkulunkulu uyakuthanda! Ebuthakathakeni, uyakuthanda. Ukhathele, udangele, uyakuthanda. Uhlupheka, uswela, uyakuthanda. Ugula, usebuhlungwini, uyakuthanda. Ufelwe, ulila, uyakuthanda. Uyathandwa yiNkosi uNkulunkulu Yena oluthando! Haleluya!
  Asithandaze: Nkosi Nkulunkulu, uluthando. Siyabonga uthando lwakho owasithanda ngalo singakakwazi. Sisiza lathi sigcwale uthando lwakho, silahle inzondo lobubi. Amen.
Barbara Nkala 2019