GIYA MTHWAKAZI

Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho?

ANGIZENZISI

Empelen’ angizenzisi
Kodwa ngiyamthanda
Bazali bami ngivumeleni
Ngikheth’ umunt’ engimthamdayo
Ukunqaba kwenu
Kungenza ngimthande ngamandla
Sono ban’ asenza kini?
Ukumjezisa kwenu
Kwephula min’ umoya
Eqiniswen’ akukh’ okuyongahlukanisa laye
Ngaphandle kwethuna
Angizenzisi, ngenziwa luthando
Ngamthand’ emncane
Namanje ngisamthanda

Lamzonda kangaka waliphazamisa ngani?
Akuthakathi yena
Kuthakath’ abazali bakhe
Lanom’ engathakatha
Ngimthand’ enjalo,
Ngiyamthand’ angizenzisi
Ngehluleka lokuzibamba
Elingikhethela yen’ angimfuni
Selizoxola Baba loMama
Angingeke ngizwe ngani
Ngizolalel’ inhliziyo yami
Impilo inde kabi
Ukuphila lomuntu engingamthandi.

Elimkhethiley’ angimfuni
Ngifun’ othandwa yimi
Ikhulumil’ inhliziyo yam’
Ngalalela yona zwi
Lizongixolela bazali bam’
Kule indab’ angingeke ngizwe ngani
Ngiyamthand’ angizenzisi
Uma ngab’ ukuthanda yena
Kuyikuzembel’ igodi,
Ngizimisele, akube njalo.

Sengiyabona ngelihlo lengqondo
Uthando lwenu luncani kimi
Alifuni ngijabule njengani
Sengicabanga nje lokhu
Ngithath’ imithwalo ngiginywe yilizwe
Ngibaleke lobambo lwami
Sisuke emehlweni enu
Ngiyamthanda angizenzisi

Ngilimel’ emoyeni
Inhliziyo yam’ ivuz’ igazi
Ngekeleni ngikheth’ umunt’ engimthandayo
Lizongixolela bazali bami
Sengimkhethile, angingabazi
Ngimthand’ enjalo
Lokungcola kwakhe
Okubonwa yini bazali
Lemithwalo yakhe yonke
Ngimthanda lakho konk’ okwakhe

Lokufa, ngingafela yena
Kungangithokozisa lokho
Ngoba selokhu ngabona yena
Injabul’ ihlal’ ibhaliwe kimi,
Uyangijabulisa
Ngumduduzi wami
Ngumthokozisi wami
Uyikho konke kimi.

Selizoxola Baba loMama
Kulendab’ engeke ngiyizwe ngani
Ngoba ngiyamthand’ angizenzisi
Ngifuqwa luthandw’ angipha lona
Upheth’ injabulo yam’ umntanabantu.

Sharon Sibanda