GIYA MTHWAKAZI

Nanzi-ke ezinye imbongi zakwenu engizethula kini lamhla. Ezinengi lamhla ziyabubula zisindwa yizigemegeme zalo umhlaba ohlabayo. Okwehlula amadoda kuyabikwa, ikanti injobo enhle ithungelwa ebandla. Bala uzizwele ngoba ukutshelwa yikuncitswa qotho. Cabanga ngabakutshoyo. Wena uthini?

ASIXABEN’ ASIXOXE

Asixox’ asixabene,
Nxa usunxenx’ uhambela kude,
Uth’ angixubaniseni?
Ngixubhe ngani?
Ukuth’ uxol’ ungaxakeki
Ngoba lami sengixaxekile,
Nxa sesixakeka sonke
Pho nguban’ oyosal’ engaxakeki
Ngoba bekuyith’ ebesingaxakekanga!
Laba kade bevele bexaxekile
Sebezaxokozela baxakeke bengaxoxi!

Asixaben’ asixoxe,
Nxa ungasaxoxi lexox’ eliyimi
Ixox’ eliyimi lizaxoxa lobani?
Ocabang’ ukuthi kusixabanisile
Asikuxoxe sikuxazulule
Phela thina sobabili singabaxazululi
Asimding’ umxazululi
Ukuxazulul’ okusixabanisayo!
Ngob’ umxazululi
Uzasixakekisa sixakekile,
Vele laye uzixakekele
Angith’ uxakwa yikungaxoxi!

Asixox’ asixabene
Lab’ abavele bengaxoxi
Bebexoxa ngathi nxa sixoxa
Beth’ oxamu baphaxulene;
Sebexokozela sesixabana,
Baxakwa yikuxabana kwaboxamu
Baxakekil’ ukuthi sixatshaniswa yini?
Baxoxelan’ ingxoxo bexamalazile,
Bethi sixatshaniswa yikuxoxa.
Baxakekil’ abaz’ ukuth’ asixabene!

Asixaben’ asixoxe.
Asibahlabekis’ omahlalel’ ingxoxo
Bahlezi behlel’ ukuhlephuka kwethu
Bahle bahleke bahlephuke
Bakhohl’ ukuthi bayahlupheka,
Ngokuzihlupha ngokungasaxoxi kwethu
Asihlehle singahlal’ esihlahleni somhlohlo
Ngoba basihleka behlezi kuso,
Behlahlel’ indaba yokungasaxoxi
Kwamaxox’ ayithi!
Abahlebe, bahleke, bahlahlele, bahlaziye,
Kodwa thin’ asixaben’ asixoxe,
Nxa kukhon’ ocabang’ ukuthi kusixabanisile,
Asihlal’ esihlahleni somsehla sikuxazulule,
Ungakhohl’ ukuth’ asixaben’ asixoxe!

Victress S Mathuthu