GIYA MTHWAKAZI

Namhla sethula kini imbongi ezindala lezintsha. Ake sizwe ukuba lamhla zigiya phezu kwaziphi izinjongo. Uthini ngalokho eziloba ngakho?

BATSHABALALA UBUNTU!

Lathula zalukazi lamakhehla sabant’ abafileyo?
Lithe thwitshi ubuntu buthintitheka libhekile,
Liqinisile?
Hatshi bo, hatshi!
Liyaphila lina,
Lisekhona njalo liyakubona okwenzakalayo?
Mhlawumbe yikho lingasahlonitshwa.
Imilomo yenu ayakhe bo,
Okuny’ elikukhulumayo ngokwemandulo.
Likhangelwa linyonkolozwe,
Abanye lihlafun’ insini kube yikuphela;
Lazini litsho sizwe?
Khulu, usungukhuluza ngob’ okukhulumayo kuyakiliza,
Gogo, usungumagogo sengath’ ugogekile,
Ikant’ izolo izimv’ ekhanda
Bezikhomb’ inhlakaniph’ eyinqaba;
Kalivikwa bo, solulahlekil’ usapho likhona;
Sesizwil’ abanye bethi abalamuhl’ abakhuzeki
Sesizwl’ okhulu beth’ intithi le
Le eyalamuhla, ayinqandeki;
Pho, kuthulw’ okuhle kuhloba kubola?

Zulu kaNdaba phuthuma ubuke …
Nang’ uDlodlo edlwengul’ abantwana ngodlame
Asibazukulu bakhe kanti labo?
Vumbuvumbu, namp’ oNondindwa bediyazela
Abagqize qhakala bathi kukoBulawayo, kwabuywa
Sekuthiwa ngoSgcebhe phela
Ngoba batsho ngezigcebhezan’ ezicina laph’ eziqala khona.
Inkonkoni bhe, zithi zifun’ imvumo yokutshada lamanye amadoda.
Zulu awukuboni ngani lokhu?
Umhlab’ utshay’ ugenqu,
Konakele zulu kaNdaba
Uvalelen’ amehlo munt’ omdala?
Khangela kwezombusazwe,
OManyos’ izisu zile ngeyabayanga,
Kukhona okungahambanga kuhle bo!
Ngabadala kumbe ngabatsh’ abayekethisayo?
Zinkonzo kumbe ngababus’ abalahlekileyo?
Imibuzo minengi kodwa ayilampendulo,
Sivunyiswe ukuba yisikhathi sakhona?
Sikholwe ukuth’ achithekil’ achithekile
Ayophind’ abutheke na?
Ubuntu kudala batshabalala.

Umuntu uphakathi kwendinabadli,
Uphakathi kwempi lesitha esinguye.
Inyama iphikisana lomphefumulo,
Ubuhle lobubi,
Ubumnyama lokukhanya,
Ukufa lokuphila,
Ubuyanga lobunothi.
Uzacezwa ngubani umuntu kulolubhubhane?
Ngempela yinsindabadala le!

Ngilembuzo, ngiphicekile!
Kungani ububi bumemetheka lula kulobuhle?
Umuntu ungena kwezocansi lenyamazana, njani?
Omama badlal’ amadlwane labantwana ngaliphi?
Umuntu wenziwelwani isigqili
Athengiswe ngemadlan’ engatsho lutho nje;
Sesingene sahlal’ isono sathi pekle
Unembeza womuntu kasadikizi.
Buyophela nini ubugwelegwele lobungundengunde?
Abantu bazagecana ngamahloka kuze kube nini bo?
Yindlala kumbe ngudiyabholi odlubulundela ngodlakela?
Impendulo ngiyitshiyela wena,
Zidle amathambo engqondo.
Ziqunywa amakhanda ziyekwe,
Kodwa isalakutshelwa sibona ngomophu!
Inyath’ ibuzwa kwabaphambili,
Khepha, abaphambili beyisiwe.
Asazi iyozala nkomoni,
Yekela kukhule lokhula.
Asisililele lesi sizukulwane bo.

Siyacela, siyancenga, bazali, Gogo loKhulu
Yalani likhalima lingatshi amazwi
Asazi sibungu bani esiphehle sangena
Mpethu bani evungul’ emakhand’ entsha?
Asazi loba abazali bonke sebegez’ izandla
Bathi hamba juba bokucutha phambili
Asingadeli, asingakhangel’ eceleni
Okwehlul’ amadoda kuyabikwa
LeNkos’ uSomandla akehluleki
Edolweni bazali libubule, libike
Ngoba lokhu kufun’ uMvelingqangi,
Nguye olawula konke ngobunke
Phela, eyethu imicabango
Isimane yathi ngqe komlind’ uyacina
Kodwa, uNkulunkulu kehluleki.

Thabo Dube