GIYA MTHWAKAZI

Namhla sethula kini izimbongikazi ezintathu, kugoqela lale esike yasendlalela ngokuncela isithupha. Silitshayela ihlombe zintombi zakwethu. Lobani liye phambili kusizakale uMthwakazi. Wena uthini ngalokho eziloba ngakho? 

DEDA BO WEKHORONA!

Bayidedela lindidane odokotela
Yadiliza udwendwe lwemindeni
Bayidela inkani labadinga usizo
Kodwa kayizange idinwe
Yadonsa lesikhathi sabaside.
Buntu bomuntu batshabalala
Isililo siyoba ngesikabani pho?
Thando lomuntu lwaphela
Sizo lomuntu lwabayize
Isilo sengubo yiso esibusayo kuphela
Siko lomuntu lesiphiwo sakhe
Kutshabalele …
Umakhelwane uyoze angazi ngemva kwezinyanga.
Izihlobo zophelelwa yimali
Ngokukhulumisana ngabomakhal’ ekhukhwini
Izethembiso zaqala ukwetshulwa
Lokubekezela kwasekutshabalala futhi.
Ngawutshad’ umtshado kasofasilahlane
Mina le thalakitha
Esam’ isithandwa satshada ofanayo
Futhi njengoba sisifa okwenhlanzi ezisembuleni
Ngubani oyolahla omunye?
Mtshado wesigqok’ esimhlophe wangasabonakali
Wadl’ ubhedu nje silo kutheni?
Wadl’ amahabula senzeni na?
Wadl’ avuthayo nje ngubani okoneleyo?
Wadlwengula kangaka ujongeni?
Deda silo sibonane
Mina labantwabami.
Imvelaphi yakho akukho oyiqondayo
Tshono, ufunani wena ungasela sihe?
Ungumbulali wababulali
Uyisilo sezilo.
Hawu! Deda bo weKhorona
Ngitsho wena Covid-19,
Sakhathala bo!

Princess Mabyena