Lang’elihle Mthwakaz’omuhle! Siyabonga ukuhlangana njalo kuleli iviki singabaphilayo. Sigcinakele emuseni weNkosi owansuku zonke.

Ngithemba inhlelo lezi ezikulesi sigcawu ziyakusiza mhlobo wami. Siyalangatha ukuzwa kuwe. Lapho ongezwisisi khona, uvunyelwe ukubuzisisa ukuze sonke sinyathele nganyawo lunye sisiya phambili.

Lamhla silembongi ezimbili ezigiya phambi kwethu. Phela, izinkondlo zisifundisa ukuphila. Zenza siwuzwisise njalo siwuhloniphe umhlaba lo esiphila kuwo. Zenza sinwaye ubuchopho, kuhlume kithi imicabango emitsha, mhlawumbe besesibona impilo ngelinye ilihlo elitsha. Izinkondlo zithinta imibilini yethu.
Ake sizwe, setshise. Zithini lezi zimbongi zalamhla? Besesisenzani ngalokho?

 

 

 

ELOMZALI ALIWELI PHANSI!

Ngiyakhumbula lezonsuku ngisalaywa

Njalo uMama esangikhuza.
Ngaqinisa ikhanda ngalithwala
Ngamtshela ukuba sewaphila eyakhe impilo.
Umama wayeluthela uswazi lomklampunzi
Lwehle ngomgogodla luze luthi khawu enqagaleni
Kodwa kukho konke wakha phansi
Ngaqnisa intamo yatshaya umqala.

Ngamtshela ukuba sengithombile
Ngathi sengikhulile
Sengifuna ukwakh’ owam’ umuzi.
Wangihanqa uMama, wancenga wahawula
Ethi, “Mntanami, bekezela! Isikhathi asibaleki.”
Watshaya phans’ umunt’ omdala;
Imizwa yomzimba yayisigijigijima.
Okumqoka, ngazibona ngisemayezini
Kwakungelamigoqo evimbileyo.

Ngavuk’ ekuseni,
Imitshaqana yami ekhanda khu!
Yimi lowaya ngifulathela iguma,
Wagaqa ngamadolo umunt’ omdala
Lelizwi laselitshil’ ebubula kabuhlungu
.Kwakuhel’ ethunjin’ egon’ isisu
Wagomel’ esithi, “O, Nkosi yami,
Ngowami na lo, owalala kulesi esami
Izinyang’ eziyisifica munwe munye?
”Bangenela labomakhelwana la ngikhona,
Bathi, “Buyel’ ekhaya mntwanyana!
”Ngathi, “Khuzani abenu litshiyane lami!”
Omama bebandla bathi, “Ungenwe yini wena?
“Woza kuJesu akwephul’ umthwalo!”
Ngathi, “Lake lambona lowo Jesu yini?”
Ngephulel’ isigod’ endlebeni.

Umhlaba wawusulikhaya lami
Ngathathwa ludumo ngakholis’ ubutsha
Ubumnandi bonke baziwa yimi,
Ngiphuma la, ngingene le
Lutho engingazange ngilunambithe.

Zadlula izinsuku, yeza inguquko
Ngazibona sengisel’ esikhaleni,
Abangane basobela ngamunye
Ngasala sengibamb’ umoya,
Sengiququbele ngiqhuqha
Usungumqando wodwa.
Ngasengivuthukile, sengimadabudabu,
Ngacabang’ ukubuyela kithi
Ngesaba ukuthi bazangixotsh’ okwenja

Kodwa ngasiqunga isibindi ngazibutha
Ngabhekis’ amabombo laph’ engiphuma khona.
Ngithe ngifik’ emasangweni
Zehla ngombombo
Sengikhumbula ubugabaz’ engabenzela uMama
Ngamangal’ engiwolela kwezakh’ ezifudumalayo
Ngentokozo wathi, “Fika ngane yami!
“Kade sakulinda, fika!”
Bangamukela ngothand’ olwesabekayo
Ngafund’ ukuthi,
Elomzali aliweli phansi.

Nokubonga Mpofu