Kuviki elidlulileyo, ingqobe ibe yikuthi, ngubani umqali wesiziba kuyole inkundla, kugiya uMthwakazi. Zikhona ezingenileyo kodwa besidinga ethinta kwamanci. Nango uSithembile Siqhoza esibukula Ibhodo Lezinkondlo alidindisa kwabe Mhlaba Mkhulu Publishers kweleZansi. Usiphakulele le ethi, DUBA LANGITHOLA SENGAGUGA. Ake lizwe ukuthi igiya igabaza isithini intombi kaSiqhoza.

DUBA LANGITHOLA SENGAGUGA

Bengiqolotsha
Ngiqonule
Ngiqothule kuquphuk’ uqethu.

Kudala’ amatsh’ esancwebeka
Besancwebisan’ igway’ ogogo
Oyihlomkhulu besancwada
Incwadi zingakabikho
Onyoko bethwal’ icholo
Bewachaya
Bewacholel’ elitshen’ elicolekileyo.

Sengaze ngaba mnyama tshu
Ngezatshukwa ngezomhlaba
Kodwa ngisatshotsh’ ingoma yenkondlo
Betshombuluk’ abebetshotshobele
KwelikaMatshobana
Betshay’ umlozwi lenkwelo
Bethi viyotshotshotshotsho-oo!
Bengitshikitsha ngitshibilike
Ngitshetshezele
Ngeqe ngigiye
Ngiqeqebul’ amagadi
Kutsh’ uthuli kutsh’ ingoma
Kutshabalal’ utshani
Kubatshazw’ unyawo lwami.
Manje angisaqolotshi
Lingithole sengaguga.

Bengivunula ngiphelele
Bevungam’ abanye
Zivuvuk’ inhliziyo zabomahawukela
Ngake ngagiy’ emsakazweni
Zehl’ izihlathi zabalomona.
Bahlabeka bangihlaba ngahlala phansi.

Bengigida ngigiye
Kulugwadule
Ngitshay’ indazula
Bedazuluk’ abanye
Ngibadungula ngenkondlo yami.
Ubuhlakani bokuhlakaza ngaphiwa.
Duba sengigugile.
Sengilikhwezi
Sengikhwezel’ imbiza yezimbongi.

Sithembile Siqhoza