Ekuhle Mbongi kaMthwakazi! Ngiyakhumbuza njalo, lesi yisigcawu sakho sokugiya ngemibono, lemizwa lemicabango yakho. Gogosa ugwabe ngolimi lwakho oluligugu likaMthwakazi!

   Lamhla, nangu njalo uThabo Dube esithi, ‘Hiya Sikliwindini!’

Thabo Dube

Ngubab’ onjani odlwengula umtanakhe,
Avodloz’ impilo yomtwana
Amtshiye ebubul’ ebhunyumunyu?
Amhluthunel’ isithunzi lobuntu bakhe?
Nguban’ olemvumo enjalo
Phezu kwempilo yomtwana?
Ozipha leyo mvumo kadilikelwe lijele,
Athi lanxa sefil’ agaxwe inkalakatha yedwala entanyeni,
Aphoselw’ olwandle,
Anyamalale, angaphind’ abonakale futhi!

Angilankani mina webaba
Isikliwi somdala esibhidliz’ impilo yomtanaso,
Sitshiy’ ephothen’ ephamben’ ingqondo
Ngoba sifun’ ukusuthis’ imizwa yaso.
Mpthu! Howu!
Kuhlobis’ umphefumlo lokhu,
Kunenkis’ inhliziyo.
Ngiyakwenyanya wena bhinya!
Awucabanganga ngekusasa yalingane,
Unak’ eyakhw’ imizwa zwi!

Mpthu!
Awulanhloni!
Indod’ enqontshel’ amaqand’ ayo.
Inwel’ ekhanda yizimvu yeka,
Kodw’ ingqondo, ngezosane lwezolo.
Baba bani ongubhinya?
Suka sigebengundini somuntu!
Yibuthakathi lobu, kumbe wathakathwa?


Muntu bani oseng’ inkomo lenkonyane?
Yisigebenga sesilo,
Inkalakatha yemamb’ emnyama tshu,
Efodloz’ ibhidliz’ ebumnyameni,
Imuthi faziyani umuntu emehlweni,
Ubuthi bugcwal’ umzimba wonke,
Af’ edubeka umuntu wenkosi
Abathakath’ abanjengaw’ asibafun’ esigabeni
Kabaye le endaweni yabo eChikurubhi
Lezihluthulelo ziyephoselw’ emfulen’ uZambezi.
Ngeke sanqekuz’amakhand’ edlwengul’ abantwabakhe,
Phansi ngokubhinywa kwabesifazana labasakhulayo!
Kulenjongo okumele bayifez’ empilweni
Kayingaphanjaniswa nguwe,
Hiya Sikliwindini!


ngu Thabo Dube