Nansi-ke imbongikazi yethu okaSiqhoza ovame ukuzihaya ngokuthi ‘Zingizwanizinja!’ Lamhla uphakamisa iMbokodo. Ukutshelwa yikuncitshwa, bala uzizwele ukuthi yiyiphi imbokodo le eyinqaba.

IMBOKODO

Ngihay’ elithi mbokodo
Umachol’ achobodise
Idwala lamadwal’ elehlul’ ispheph’ esiphekul’ uphahla
Lehlul’ isamvu lincibilikis’ itshe
Imvul’ ingxongxa
Yama njal’ imbokodo

Angikhulumi ngamaYellowborne
Isiqoqod’ esihlafun’ itshingam’ esontweni
Omama ngizele ngigcinel’ umntanami
Angikhulumi ngebele lendlela
Othathekile abangela sthunzi
Bathukis’ isizwe sikaMthwakazi

 

Ngitsh’ uMninimuzi
Vele ngiyaphila lob’ engekho
ONoma kungela qhude kuyasa
Isikhukhukaz’ esifel’ emaqandeni sifukamele
Isikhukhukaz’ esiphandel’ amatshiyan’ aso

Angazi ngiyalahleka mangithi
AmaFilist ngoDelila anqoba.
Isifazana silolozel’ ibhubesi libhonga libhodle.
ISilo sikhalima silal’ obukaBhuka.
Nxa singanyathel’ ezinyathelweni zakhe
Impumalanga ngek’ isenzelutho.
UMose wafihlw’ emhlangeni ngunina
Wakhula wabahlenga abakwa-Israel
Yekukukhalipha lobuqhawe
Bukanina lodadewabo
Bemnikezelana loMiriam
Ikhula lamanono ayo qiniso

Wezwa ngandlebenye u-Easter esacocobisile
Beth’ asenqunyel’ ukubulaw’ amaJuda
Wawuvala ngci owakh’ efun’ ungonakali
Ukuze mhla ewuvulay’ iNkosi uXerxes
Awuz’ unambith’ uthando
Wazilis’ isizwe sakwabo
Sawembath’ amasaka
Kwaphendulelek’ amatafula
Waquny’ uHamani
Waba ngumphathintambo wamaMidiyan’ uMordecai
Angitsh’ izikhohlakal’ ezidayis’ imfe mgwaqweni
Amathang’ ephandle
Beqgok’ intambo bethi bagqokile
Cosololo ngemkhuba yezizweni
Bedel’ iziko lakwabo
ODumalab’ impongo yamahlanga
Ngamakhoba lawo.
Abangabalelwa kuMBOKODO

Ngowesithath’ uMariya Magadalene
Owaphikelel’ emlandel’ uJesu
Kazange wamphik’ uJesu njengoPhethro
Waphikelela
Waze wathol’ ithuna livuliwe
Wafakaz’ indab’ azibone ngamehl’ akhe.

Ngingalandisa litshon’ ilanga
Ngamandl’ abesifazana
Ubuciko lokukhaliph’ ‘ebuchotsheni
Siyimbokodo ngithi
Singagxumi njengexoxo
Singaxamalazi sizalaxazeka phansi
Sizaxakeka siswel’ isixazululo
Thina sinxwanel’ isiko lemikhuba yethu
Ukudla kwethu singakuxeki
Sizathi khoxo kwaluhlaza madlelo

Singalaxaz’ umxhanxa
Singadinwa lidobi
Singazamaziswa ngamazambane lendlubu yisimoni
Singadaniswa zinkobe zendumba
Sidl’amas’omcaba singacatshi
Yithi ngqalabantu siyimbokodo

Singabakhohlwa oNyamazane
Indlovukazi yaMaSwazi
Owayal’ ukudliswa luklubhu nguTshaka
Wakhilikhithela lexuku lempi
Wayokuw’ ezintabeni zikaMambo
Yize uvalo Ingqobo yisibindi

UMkabayi kaJama uSoqili
Elidl’ umuntu limyenga ngendaba
Wadl’ uBhedu ngaseziNyangeni
Wadl’ uMkhongiyana ngaseMangadini
Wadl’ uBheje ngaseZanuseni
Olubamb’ abantu lwabenela
Imbibakaz’ eyaqamb’ imigqa yakwaMalandela
Yathi ngabakwaMalandela UTshaka katshayeki ngob’ enjani?
Ngizwa ngikhumbul’ uLozikeyi
KaTshotsha loMaTshabalala Inganga yezulu enkulu
Owaliphehla uTshangane waqukul’ izigodo.
Umqali wendlu kaLonyovu
Owaphak’ impi yeHlokelibomvu
Waqothul’ imbokodo lesisekelo
Kwaduma’ amakhand’ amadoda
UMfaz’ utshayindoda

Ngicina ngelithi
Ngemva kwendod’ ephumelelayo
Kukhon’ imbokodo.
Ababusi bonke laba libabona bebusa nje
Ngamandla embokodo
Sibalulekile

Sithembile Siqhoza
Zingizwanizinja