Siyahlangana njalo lamhlanje esigcawini sethu lesi Mthwakaz’ omuhle! Umhlaba wonke wethukile. Uhlahl’ amehlo ngesilo lesi esesifohlele phose kuwo wonk’ amazwe omhlaba siding’ esingamdlavuza. Izibhedlela thile zigcwele swi. Bathintitheka samahlamvu ekwindla abantu. Bayaqhululeka emazweni azithembileyo ngabodokotela lemithi. Pho thina esilezibhedlela ezigulayo sophephelaphi na?
Lalapha kwelakithi kuthiwa sebebekhona ababonakale belayo ivayirasi le eyekhorona. UMongameli wezwe usekhulumile. Labezempilakahle ezweni, lamabandla ethu, bonke bayaxwayisa. Lalela, uzwe, wenze, usizakale wena labakho. Lamhla imbongi yethu esiyijwayeleyo uMartin Mlilo uyavunguza ngale indida etshayisa ikhanda ithuthumelise izizwe. Bala uzizwele.

INDIDANE

Umnyak’ uthwas’ isifazane sililizela!
Isilisa sitshaya invokloklo!
Sigiya, sisina sijabulel’ umnyak’ omutsha,
Sazigqiba zambil’ inyanga
Dedelele, zehla izihlathi
Wangen’ umbhuqazwe
Yisilo sekhorona lesi.

Saqala sathi kumbe
Sikuzwa ngengungwana
Bekumintaminta emswakazweni
Kant’ usithukuzele ugab’ ethuthwini
Wena mbabazan’ umahaqaza
Namhlanj’ usuzihlanganisil’ impondo zakho
Izizwe lezizwana zipheth’ amaphaphu ngezandla
Zitshon’ emnyameni ngalo leli ihobahoba
Elihohobel’ izizwe zonke.

Saqala sikuzwela kubomakhelwane
Namhlanje ungenil’ ezweni
Ufana lenhlendl ‘ezibukhali wena mbhuqazwe
Namhlanj’ isifazane sigaxe imicwazi
Ngaso lesisifo somhlaba
Uzulane lolu, luzula luzingela olungamngxavuna.
Lumqobaqobe, lumabel’ amagenga.

Besukuzwela komakhelwana
Namhlanj’ ungenile ezweni
Inhlendla zakho zibukhali, zifana lensingo
Zihlaba zitikitele njengodonsi
Ugwaza ngemkhont’ engabonwayo
Wena ndidan’ eyadid’ abanengi
Wena khorona vayirasi.
Ngesab’ isivinini sakho
Unyenya silibele sibon’ usuphakathi
Ngokuphazima kweso suwuhlanganisil’ umhlaba
We khorona vayirasi
Yilif’ elimnyama lel’ elimboz’ umhlaba wonke
Wenze izizwe zaguqa ngamadolo ziqhaqhazela
Lamhla zibhazalele ngezisu zilabhela
Izibhedlela zigcwele swi emazweni
Izinkulungwane zabantu usuzemuke impilo
Luyadingakala usizo
Siyalukhalela sonke jikelele.

Makholwa, qinani edolweni
Litshay’ ucingo lwaphezulu
UMninimandla nguye ihawu lesiphephelo sethu
Lina bodokotela, lani bogosa bezemfundo
Bongqongqoshi bezempilo
Sebenzani ngokuzikhandla
Kayihlom’ ihlasele’ idudulw’ impi yekhorona
Ifuzile lay’ umzala way’ ukhorela.

Ziphathamandla zemibuso
Kayivalw’ imingcele lezikhumulo zezindiza
Law’ osunindelwe igcikwane lekhorona
Yeka ukuba liqil’ elilamehl’ esiphundu
Mus’ ukuligodla, akuyon’ into yokugodlwa
Yan’ emtholampilo
Ilizwe liyadunguzela, akusimdlalo
Yinsindabaphendule le, sizoyibika kolobani?
Ivuk’ ubhejazan’ ikhorona
Ihlasel’ intshantshu
Isigodlo semigcozo, i-Tshayina.
Xwaya izixwayiso uxexebule isilo
Xwaya ukuba semaxukwini abantu
Xwaya ukuxhawulana lobanibani
Val’ umlomo wakho ukhwehlela
Geza izandla ngomlola njalonje
Gcina amanzi ahlanzekileyo ube usithi mothu
Landela izicebiso zonke zabempilakahle.
Mthwakaz’ omuhle, kasimanyaneni
Silwe lalo lel’ igcikwane lekhorona.

Kutsho min’ uMlil’ uJamatani
Impangel’ inyon’ engahlalw’ ekhanda
Isihlal’ esikhulu somngomangoma
Esehlul’ abakhona
Ngiphum’ eNkay’ eGwelutshena
Yimi lo!

Martin Mlilo