GIYA MTHWAKAZI

Mthwakaz’ omuhle ngiyabonga labo abamemethekisa bachela isinxuso sami indawana yonke. Zizwile imbongi ezintsha zasabela. Ziyathuluka inkondlo. Kagiye uMthwakazi.

Ngithanda ukwazisa lezizimbongi ezintsha ukuba, ngiqoqa iqoqo elitsha lezinkondlo engithemba zizaphuma ogwalweni olutsha lwezinkondlo unyaka ka2020 ungakagoqi. Zonke inkondlo engizamukelayo zizangena kuqoqo elitsha njalo inye ngayinye umniniyo uzathola isibongo esifaneleyo. Lezizinkondlo kufanele zibe ngezintsha ezingakaze zidindwe. Ezimbalwa zizangena kulesi sigcawu ukukhuthaza abanye abalogqozi oluvilaphayo. Inye ngayinye engena kulesisigcawu ihle ivune ingxenye enkulu yesibongo.

Njengobana ngitshilo, lamhla silembongi ezine ezintsha kulesisigcawu. Ake ubale ukholise ukujula komqondo lobuciko bolimi, unambithe. Asiziqhenyeni bo ngembongi zethu lezi eziphakamisa ulimi lwethu, ikanti njalo zisilola ukuba kesijulise imicabango ngempilo le esiyiphilayo.

INDLU YOGAGU

Lisicuyile simile igumalala
Izithelo zas’ ezinambithekayo zaphenduk’ inofi
Saguquka sayinto yokulahlwa, okomlahlabantu
Lenina latheza lisikhekheleza
Lathi, hlezi usilimazel’ inzalo, lamadod’ ethu
Igolide likazulu laphenduk’ isidak’ esitsha siqhezuke.

Angithi besisithi sakha ilizwe
Besingathi silwa lombuso womhlophe na?
Pho sekuthen’ imkhonto yethu sithintana ngempumulo?
Siyitholil’ inkululek’ isizwe,
Kodwa uzulu wasala emaketaneni
Laxexebulwa ilizwe,
Ladonselwana sasidwaba, sibangwa yimidlwane.
Lidonselwana nje kulimal’ uzulu.
Sophephelaphi thina?

Dlithiza madlithiza donsi lolonyovu oluluma kokuphela
Ukhonzile savula, kanti sizembela owethu.
Besithi sigcoba inkosi
Kanti sendlalel’ isitha sikaMatshobane
Bathi kukhalelw’ umenziwa,
Pho thina sobihlelwa ngubani
Ncinda uminze ngemiphefumulo yethu
Yith’ ababeki bakho.

Liphume lembeswe ngelimnyama ifu.
Saqhezuka isiphala sethu sihlahle awempukunyonyo
Umthombo wenkululeko wopha,
Wabhibhidla kwangani siqalekisiwe.
Pho besilolelan’ izikhali nxa sesigwazana sodwa?
Pho besilimelani nxa sesivun’ alempehlane?
Xola bo! sizwe esimnyama, siphelelani!

Besisithi sakha umbuso ngozibuse
Kanti sakha eyogagu ezasijuj’ imizwa ibebuthundu,
Sisithi sifulela ikusasa lethu
Kanti sifulela ngogagu, nanku sisephandle lamanje.
Sizibone umthwebebe sathi zehlisile, kanti cha!
Ngamachaphazi nje kuphela
Pho besilunyelwani,
Ngoba nanku sesibulawa luluju lwakhona?
Ngeqiniso indlu yogagu iyanethela.

Sogcinwa Nkala