Nansi-ke imbongi yethu yalamuhla ephakamisa iNkosi yamakhosi eyazalwa ngowesifazana kodwa inguNkulunkulu.

INKOSI YAMAKHOSI

Uzalelwe esibayeni sezifuyo
Iphunga lobulongwe lemithambiso
Kubambe nki, nki, nki!
Ikwaya yakuqala kwaba yikubhonsa,
Labo m-e-e-e! M-e-e-e!
Waculelwa ngabelusi bemlageni,
Thutshu izingelosi zezulwini zinqolonga,

“Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu,
Lokuthula emhlabeni ebantwini …”
Ngoba eyiNkosi yamakhosi!

Wazingelwa yinkosi yakuleyondawo
Ifuna ukumsusela amanqe
Yayisazi ukuthi Lo, uyiNkosi yamakhosi.
Wabalekiswa ngabazali bacatsha eGipithe
Waphepha, wakhula ngenhlakanipho
Ngoba eyiNkosi yamakhosi!

Eletshumi lambili leminyaka ethempelini
Waphikisana waphicana labaFundisi
Egcwele inhlakanipho, lolwazi lokuzwisisa.
Eselamatshumi amathathu eminyaka
Wavangela ngothando esithi, “Phendukani!”
Balalela, abanengi bengazwisisi.
Wafundisa, walaya, wakhuza,
Wasilisa, wavusa abafileyo,
Wakhalimela emibi imimoya
Yaphuma ebantwini iklabalala
Ngoba eyiNkosi yamakhosi!

Wabathanda abantu bengakamthandi
Waba yisoni engesisoni, emsulwa
Uwonkewonke wamphika, kwakhethwa umbulali
Weyiswa, waklolodelwa, wakhafulelwa, watshaywa!
Izipikili kho, kho, kho ezandleni lezinyaweni;
Walengiswa emnqamlezweni lezikliwi
Yena engesisixhwali, njalo engelasici;
Kwazamazam’ umhlaba
Aqhekezeka amadwala,
Ilanga fiphaliyani!
Iveli yethempeli qheke phakathi!
Ngoba eyiNkosi yamakhosi!

Wangcwatshwa, kodwa ngelesithathu
Abalindi behlome bephelele engcwabeni
Kwatholakala ebhalwini nkwe!
Isivukile iNgonyama yoMndeni wakoJuda,
Yankunyayila njalo ingagqize qhakala
Yayisiwufezile umsebenzi wayo,
Yalaya yacokisa njalo
Bayibukela abafundi isenyukela ezulwini
Izakuza njalo isizothatha abayo.
Uzahamba layo wena na?
NguJesu,
UyiNkosi yamakhosi!

Sibuko Mthunzi

***
Esikujongileyo lamhlanje, yindaba yeKhisimusi.
Yindaba enhle, eligugu lamagugu kuwe omaziyo njalo omazisayo. Asihlabele udumo kuye ngoba ufanele ukudunyiswa.
Haleluya!
Asihlanganeni kuviki elizayo sibonge sidumise sesimchaphile u2019.
Ngiyalithanda, njalo ngiyabonga!

Gogo Nkala