Mthwakaz’ omuhle, ngiyabingelela! Awu, kuleliviki sibonga sidumisa uSomandla ngamazolo asiphe wona. Kulolonkana nje eleZimbabwe sekuphose kwagqiba iviki lisina, kwezinye izindawo lichophelela kuhle nje. Kodwa, asiqhubekeni simemeza iNkosi. Amadamu asigcinela amanzi awakagcwali. Azikagelezi okuzwayo izifula. Kodwa izifuyo sezichelesa. Asibikeni, sibonge singadinwa ngoba isililo asikapheli.

Ake sizweni umfokaMabonisa, uZibusiso ewuhlaba ewulawula umkhosi ngesililo sonsundu.

ISILILO SONSUNDU

Yabhonga yabubul’ ingonyam’ emnyama,
Kwavungam’ indongakazi lenkalokazi,
Kwazamazam’ intabakazi lentatshana,
Yayithi ngxi! Ngomzac’ induku yombuso,
Wanxitshelwa ngemigoq’ umbuso wobandlululo,
Waba ngumgogodl’ umoya wobuntu.
Khala mntwana, onsundu khala!

Wayiphos’ induk’ ebandl’ uKwame Nkrumah,
Wath’ okumnyama ngumbala, hatshi ingqondo,
Wathi vuk’ emaqandeni mntwan’ onsundu,
Bathapha bencind’ ibele likanyok’ ulele,
Salandel’ isizalwan’ esinsundu samfun’ uzibuse.
O! Mntwana onsundu, khala!

Akazang’ abe yiman’ eyaw’ ezulwin’ uzibuse,
Wadl’ amadoda lamadodakaz’ ase-Afrika.
Kwaba khon’ ukubambana lokusebenzisana,
Ngoba simuny’ asinyikinyek’ okwedwala.
Njengoba watshiy’ elayil’ uJoshuwa Nkomo.
O! Ma-Afrik’ amahle ngiyakhala mina.

Uyini loya zibuse nxa sikhombana ngeminwe sodwa?
Iyini leya nkululeko nxa sibandlululana sodwa?
Iyovelaphi ingqubekela phambili nxa sidabukene?
Liyoqina kanjan’ isiko nxa silifulathela okwezibi?
Ziyogcinwa nguban’ intandane nxa sidaxaz’ ubuntu?
O! Ma-Afrika, ngiyakhala mina!

Kwakhala nyonini kulokhwana kubambana?
Kwangena nhlavana ban’ ekusebenzisaneni?
Sewaphephethwa yini lowamoya wobuntu?
Sadlephana sodwa singabozalo lunye,
Sadaxaz’ amasiko lemikhuba mahlayana,
O! Mntwana onsundu, zwana isililo sami.

Sesibizana ngamakwerekwere lamuhl’ eAfrika.
Kant’ izolo besingabantwana benhlabathi sonke.
Isisu somhabi besingangophonjwana lwembuzi.
Ingqondo lentethe belihlephunelwana zintandane zonke.
O! Ma-Afrik’ amahle, masibambaneni.

Besizigqaja ngezimo zemizimba yethu.
Owondlekiley’ engowondlekileyo,
Olilambalidlil’ engolilambalidlile.
Besiziqhenya ngejwabu lethu thina.
Omnyam’ emnyama,
Okhanyay’ ekhanya.
Besisuthiseka thina ngobulili bethu.
Owesilis’ engowesilisa,
Owesifazan’ engowesifazana.
O! MaAfrik’ amahle, satshabalala thina bo!

Basendlalele bayidlal’ indima yab’ okhokho,
Simbonil’ evungam’ okwenganun’ uMandela.
Waqaqamb’ okwenkosazan’ uJulius Nyerere.
Wagiya yavuthw’ inkundl’ uKenneth Kaunda.
Sekusalele mina lawe mntwan’ onsundu.
Senzani-ke ngamazw’ enkokheli zethu?
Angiyikukutshiya lapho mhlobo wami
Ngoba ngisithi “Asante Sana!”

Zibusiso C. Mabonisa