Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Kulezi insuku siphezu kokulilizela kokuphela! Kuhle lokho. UMbimbitho yinyanga yokuphakamisa oMama. Umama yisiqokoqela empilweni. Ngake ngathi ngikhangela imibhalo ethile, kunye lezinkondlo ezilotshwa ngabantu, ngananzelela ukuthi akukhathalekile kumbe ngumuntu wesifazana kumbe owesilisa; abanengi bayaloba behalalisa ngaboMama. OBaba zinhloko, ngamakhanda yebo. Kodwa uMama nguye owondla ingane isesesiswini, ayiginqele ebubula ngomhelo, ayondle kusukela ilusane ize ibe ngumuntu oqotswana. Nguye umbalisi wayo wokuqala oyifundisa okunengi ngempilo. Ngakho lathi sibambana izandla labanengi elizweni lemhlabeni wonke sisithi, Lililili! Halala! Lamhlanje sizavula isigcawu lesi ngenkondlo kaVictress Mathuthu ekhuthaza abesifazana. Ukutshelwa yikuncitshwa bo!

ITHUBA YILO LELI MBOKODO!

Zedlule leziyansuku mbokodo,
Seziyimvela kanci, azisabonwa.
Indawo yakh’ ayisaphelel’ emkulwini
Emkulwin’ usudlula khon’ uvel’ ePhalamende;
Ithuba lakho nanti
Lisezandleni zakho mbokodo!

Phakama we mbokodo!
Ungahlali ndawonye;
Isihlala ndawonye sidl’ amajwabu;
Uyowadla ngan’ amajwabu;
Amaziny’ asengawokwebolekwa?
Ithub’ elihle lidekelwe wena;
Amalungel’ ath’ asebenzise
Uvulelw’ iminyang’ eyayivaliwe;
Ungabusapholis’ amaseko bo
Ngen’ uthaphe lezonyosi
Uzidl’ uncind’ uj’ unambithe;
Mbokodo, ithuba liphambi kwakho!

Ekaden’ ubuyinzalabantu nje;
Uth’ ungayithi wolokohl’ inkonyane
Uvel’ uninelw’ emkulwini nje;
Angith’ ubusaziwa njengowesintwana;
Isabelo sakho sisebantwaneni;
Kamb’ ukhona yin’ umntwana
Obengenz’ obekusenziwa nguwe?
Olambiley’ ekhay’ ubeqonda kuwe
Owomiley’ amayak’ ubewabuza kuwe;
Oququdwe ngumqand’ imfudumal’ ubeyithola kuwe;
Odatshukelwey’ umnxeb’ ubewuthola kuwe;
Olimeley’ amanxeb’ ubewathotshwa nguwe;
Ogulay’ inhlung’ ubezibik’ ebubula kuwe;
Lamhlanje uvulelw’ amathuba!

Phakama bo mbokodo!
Sesedlul’ isikhathi sokugoq’ izandla;
Zithuthukis’ uthuthuke labanye;
Ilifa lakho alisekh’ emkulwini
Selisengqondweni yakho;
Inotho yakh’ ayisancik’ emuntwini
Isincik’ ezandleni zakho;
Inina lenina liyaziphandela manje
Akukh’ ixox’ eligxumel’ elinye;
Ithendel’ elihle ngelikhala ligijima;
Gijim’ uphuthum’ amathub’ avulekayo;
Hlez’ azaphind’ avalw’ ungangenanga;
Ithuba yilo leli nzalabantu!
Mbokodo, thath’ ithuba bo!

Liyakumemez’ iPhalamende
Lithi woza muntu wesifazane
Ubamb’ iqhaza kwezombusazwe!
Bayanqolonga kwezohwebo;
Bathi sondela mbokodo
Ubamb’ iqhaza;
Litshayiw’ icilongo nxa zonke;
Litshayelw’ inzalabantu
Ukuth’ ayivuk’ emaqandeni;
Ehambel’ emuv’ ibanjwa yizinja!
Nant’ ithuba mama!

Nant’ ithuba mbokodo.
Umunt’ ongumam’ utshelwa kanye;
Utshelwe kanye wezw’ ungesisacuthe;
Ngikubonil’ ePhalamend’ ubaphethe;
Ngikubonile kwezemigodi sebesizwa ngawe;
Ngikubonil’ usungumtshayeli wamaloli;
Ngikubonil’ ungumphathi kusibhedlelakazi;
Ngikubonil’ ungumtshayeli wendizamtshina;
Ngikubonil’ ungumaqhuzu kwezohwebo!
Ngabobotheka kwathokoz’ inhliziyo;
Ngathi ngaphakathi;
“Thatha mbokodo, ithuba yilo leli!”

Victress Mathuthu