Banengi-ke abaxoxa ngaloludaba lwamasankishini. Ake sizwe ukuthi imbongi le yona ithini? Wena ucabangani ngalendaba? Uthini?

Uthini naNdodana?
Ngith’asihambe makhelwana.
Siyengaphi?
Khonal’ esigodlweni.
Siyekwenzani naNdo?
Awuzwanga kanti?
Ukuthini?
Uzaswela umsila njengembila wena
Ngoba?
Kuyadliwa mngane wami.
Kudliwani makhelwana?
Amaqath’ amabili enkukhu,
Amabili makhelwana!Yebo na?
Lamatshiphisi. Ibhokisi lamafehlefehle?
Uzathengelwa ngubani NaNdo?
Thina asisakwazi ukudla lokho.
Zinkokheli zethu, hawu! Zimemile
Awuwuzwanga umkhankaso kanti?
Awuboni izikolo zivaliwe,
Lemisebenzini likhefu kusasa
Wonke amabombo, tekele!
Enkundleni enkulu esigodlweni!
Sithi, kawesulwe amasankishini!
Kodwa uNaNene uthe kumotshwa isikhathi
Uthe uzatshona ethunga,
Ulewoda emele ihambe ngoMgqibelo.
Kusamele ababhadale izimali zomntwana esikolo.
LoSekaNcuncu uthi yibuzanka lobulema
Uthi bafuqwa yibugovu lobuhwaba,
Ngithi ngamanga aluhlaza lawo,
Yikungazwisisi lokho.
Abakhulu bathe kumele sitshengise ukubambana
Kumele amazwe onke abone ukuthi
Amasankishini asiwafuni thina.
Mina ngiyathaba okunye
Kuthiwe sizaholiswa lamakawuso.
Mina ngifuna ukuba phambili
Mhlawumbe ngizazuzela loSekaDade ikawuso
Leyana enye yamsiza kakhulu emasimini.
Futhi ngithaba ngoba sizagada imota mahala
Simatshe sihlabelela sisiya enkundleni,
Kusamele uThirampu lowo
Losapho lwakhe oluhlezi luhuquluza,
Babone ukuthi amasankishini abo la asiwafuni
Yiwo asihlukuluzayo phela.
Khangela ezitolo yonke into iyadula
Ngamasankishini abo lawo.
Imota zihlezi zifolele amafutha
Ikanti azisagadeki, ziyabiza qho!
Imithi ayikho ezibhedlela
Mina ngifelwe nguBabomncane sibili
Ngoba kungelaDokotela ongam-opharetha.
Ngamasankishini!
Khangela ababalisi ezikolo
Bathi sebezafundisa beseqisa amalanga
Insuku ezimbili zwi evikini?
Qotho badlala ngabantwabethu!
Amanzi mhla ekhona yingcekeza yodwa
Anuka phu sengathi yisambuzi esinganakekelwayo.
Mina ngiyabathanda abakhulu bethu sibili,
Bayakubona ukuhawula kwethu
Bathembise ukusigebhela izibhorane
Amasankishini yiwo nta asehluphile
Abakhulu bayazama sibili.
Kodwa imeku zabantu baphetsheya lezi
Yizo ezisibonisa izibunu zenyoka.
Asihambeni sibili siyetshengisela
Akhawule uThirampu lembudlwana zakhe.
Sebelokhu bevalela abakhokheli bethu
Ukuya emazweni bayesitholela usizo
Howu, bantu bakithi!
Kawesulwe amasankishini abo la!
Kade asihlukuluza kusabusa umuyi
Lalamhla yisoleso!
Hatshi, asihambeni sibili.
Asazi wena othathela muva naNdodana
Mina sengisiya gada sibili
Phansi lama sankishini aloyayo!
Kawesulwe amasankishini!

Sibuko Mthunzi