GIYA MTHWAKAZI

Nxa imbongi yayiyabe isiphuphuma ngosinga, igiya, iseqa, ijanquka, ibetha amagama akhuthazayo avusa idlabuzane lokwenza; ayekekela amanina, alilizele, udutshulwe umpululu, obaba lamajaha batshaye ivoklokolo! Kwakumnandi kakhululu. Loba uzibalela wedwa, ake ukekele lawe uyithuze ivokloklo ngoba imbongi zethu lezi ziyasikholisisa kakhulu. Asizitshayeleni ihlombe! Nanzi zisiqumbaqumba ngolimi lwethu lukaMthwakazi oluhlabusa kangaka! Ayitshe ivokloklo lapho okhona aze ahawukele lobengabazi ubumnandi bolimi lwethu lomdabu! Bala uncinde iminwe ufunza ingqondo. Ezinye njalo inkondlo zivusa umoya wolaka lokunqanda ububi obudlangileyo. Ziyaxwayisa. Ikanti ezinye zifukamele umoya wosizi lokuhlulukelwa. Kukho konke siyafunda, siloleke, sivuke senze.
Osungula lesisigcawu lamhla nguMpumelelo Ncube etshiseka ngendaba yamaCimbi.

KHANGELA PHAMBILI

Awu ngiyababona ngempela
Besenz’ umona bethi bayabona

Bethi njengabantu bakhona
Benz’ izinto zakhona ngesikhathi sakhona

Beqa bejanqula bedlalis’ inqulu benqunu.

Bazithenga, bazithunqise zibasanganis’ insangu,

Nkazana, Mfana khangela phambili.

Mfana, Nkazana ngiyababon’ abangiboni,

Sebedlal’ ingqobe zabadal’ endleleni, egcekeni, emehlweni,

Bathi kabasimaqaba bona bayinqaba,

Buqamama ngabaqabujanayo qabu emini libalele,

Khonapho ngabathandeleneyo thande babamunye libalele,

Amacansi yiwo amavuzuvuzu akhona,

Izintomb’ ubuntombi buvuzel’ emavuzwini,

Amajah’ ubujaha buqale evuzwini,

Nkazana, Mfana khangela phambili.
Ungakhangwa ngamakhekhe lamakhumkhum’
Akhithik’ imikhakha yensangu
Ungakhangwa ngamawisikhi lamawoso lamavosho,

Ungakhangwa ngamacans’ uzacikizek’ ucake sacigo,

Nkazana, Mfana khangela phambili.

Bathi zimbanje zamanje,
Uzibhema manje udakwe manje,

Bathi ziyabahlakaniphisa
Kanti ziyabanhlanhlathekisa

Mfana, Nkazana khangela phambili

Hleziphi Winnet Dube