Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Lanxa isilo lesi esekhorona silokhu sinkunyayila sidlithiza siginya lapho esikhethe khona, singagqize qhakala, thina uNkulunkulu asasivemele ukuba siphefumule, siyabonga. Impilo ayikho ezandleni zethu. Saqala sazwela udonsi lwesifo lesi kude, phetsheya kwezilwandle. Singenile lasemazwen akithi kwele-Afrika. Amanye amazwe akwelakithi awazange ajahe ukulungiselela ukulwisana laso lesisilo. Athathela muva. Kodwa, kumanje, amanengi awo aku Lockdown. Lokho kutsho ukuvalwa kwemingcele yelizwe. Kuthiwa abantu abahlale ezindlini zabo kungabikho ukutshobatshoba abantu bethintana. Abavunyelwa ukuphuma yilabo abayabe besiyadinga imithi lokwelatshwa; loba besiyadinga ukudla; lalabo abasebenza ezindaweni zalokhu okusiza uzulu empilweni. Kuthiwa abantu abasebenzele emakhaya abo.

Okunye okuqakathekileyi siqonqoselwa ukuhlala phansi, yikuthi sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa kanenginengi ngelanga. Nxa silayo imitshana le ebulala amagcikwane ezandleni siyisebenzise layo ngokuyigcoba ezandlni. Sithole amamask la okuvala imilomo lamakhala. Kumele njalo nxa sikhwehlela loba sithimula sisebenzise amathishu sihle siwajikele esambuzi loba sikhwehlelele ngaphakathi kwendololwane sigobise ingalo. Kusamele sihahaze imiphimbo ngetshwayi, sinathe amanzi akhudumalayo. Sinathe njalo amanzi alomhluzi welemoni aloluju lwenyosi nxa kuvuma. Nxa singezwa umphimbo uluma loba usoma, loba singaba lophepha olomileyo singenwe luqhuqho, kumele siphange sibone abezempilakahle ukuze sithole usizo.

Izimbongi zethu esizithandayo zilokhu zigabaza zisazisa ngekhorona zisilimukisa ngeyezi elimnyama eligubuzele singananzelele. Nangu uSilwimpi kaNyathi esithi:

KHULUMA NKONDLO YAMI!

I will not speak!
Ngizothula zwi!
Khuluma nkondlo yami manje!

I will not speak but listen to the tongues of my poetry!
Ngizolalela wena nkondlo yami!
Em’ say its illuminati but the voice of truth tells the reality!
Lapho okulwa khon’ indlov’ ezimbili, kufa utshani!
I will not speak, ngizothula zwi!

Kufuneka ukucweba emhlabeni!
Kucweba abanye kudl’ abanye!
Lafa, labhubh’ izwe ngemfuno yokucweba emhlabeni!
Zabulawa izidalwa zikaMlimu,
Zidalwa zikaNkulunkulu azone lutho!
Sosayensi nosopolitiki lidlala ngabantu!
Khuluma nkondlo yami
Ngizolalela wena
Mina ngizothula zwi!

Sakhombana ngemikhonto!
Saphosana ngemamba iphila
Qiniso liyaziwa,
Mbango webhod’ eliconsayo
Ukhand’ amaqhing’ okusus’ abanye udl’ abanye!
Bukhosi ngiyakwesaba
Usho ngegazi nodlame
Kusal’ ontaba kayikhonjwa,
Bafa baphel’ abantu emhlabeni!
Iqiniso lisaziwa,
I will not speak
Khuluma nkondlo yami
Mina ngizothula zwi!

Kanti loncindwa ngabangaki lolo uju?
Ngihleli ngiyesaba!
Ngethukile, vele hlezi ngizobulawa
Khuluma nkondlo yami,
Mina ngizothula zwi!

Uyagedezel’ umhlaba wamazulu,
Avulekil’ amazulu
Kusazonuka umhlaba
Kufa uzulu,
Usazonuk’ umhlaba, kube iqiniso lisaziwa,
Kumboswe ngomloth’ isihonqo sikhona!
Liyosha liphel’ izwe, kucwebe ihlanzana
Amathuna asezinkulungwane!
Khuluma nkondlo yami
Mina ngizothula zwi!

Bayithumel’ imbibizane ye corona,
Yaqed’ umhlaba
Lithini ma-Afrika?
Akuqali sekuyimpinda,
Lukhulu luyeza
Babethi luyovinjwa ligagasi,
Nalo likhathele manje
Kudla egazini!
Vimba dlozi lami, naba bayeza!
Vimba dlozi lami, naba behlasela!

Khuluma nkondlo yam’
Mina ngizothula zwi!

Silwimpi da poet!
OkaNyathi