Sesike sahlangana loSithembile Siqhoza. OkaSiqhoza yimbongo eyaziwayo kakhulu. Uleqoqo lezinkondlo elakhutshwa ngo 2017 elithi, IBHODO LEZINKONDLO. Ludinge kuye lolugwalo ukholise ugiye laye ngokwehlukeneyo empilweni. Uvamile ukukhuza esithi, ‘Zingizwan’ izinja’. Sibelaye ekuqaliseni ngqo esithi, ‘Duba Langithola Sengaguga’.
Ake sizwe ukuthi ugiya esithini lamhla nxa ethi, ‘Le Ndlela’.

Zaphalal’ inyembezi
Ngangathuliswa muntu.
Ngesul’ izithukuthuku zijuluka
Ngijule ngengqondo
Ngiyathuthumela
Ngiyesaba lendlel’ esihamba ngayo
Yiyo yiy’ ayikhw’ enye!

Noma nginyathela kancane
Ngizilazil’ ukuyiphutsha
Noma sengintantalaza
Angiphambuki ngoba ngisendleleni.

Abayihambayo
Bayihamb’ unomphela
Phel’ iya kwelingabuywayo
Ngumthuthakhaya le indlela
Iyangesabisa mina.

Ngingaze ngindiz’ emoyeni
Ngingen’ emayezini
Ngiba lesiyezi
Ngingasazi ngiyingene lindlela.

Akula ‘Ng’melela ngisagqoka!’
Akula ‘Sihambisane mntanami’
Ngedwana ngiyiwela ngingelamphelekezeli
Abangiphelekezelayo baphelelwa ngamandla.
Behamb’ ibanganyana.
Bangivalelise ngenhlabathi
Ngitsho losan’ olulenkaba
Luyayazi lendlela
Okhulu labogogo
Balahl’ udondolo,
Beyiphumputh’indlela.

Lendlela yimpicabadala
Oyihambay’ uyaphiceka
Phinde ulayezele kwabaseleyo
‘Wahamba njani?
’Vel’ othatha lendlela kavalelisi.

Inde lendlela
Imazombezombe
Ilamakhilikithi lamagodigodi
Phambili bath’ imbaxa mbili
Enye incinyane
Ihamb’ ihlekana labantu
Enye bathi lugubhule
Ilomhlambi wabantu.

Besesiqhaqhazela
Mina ngizokhetha yiphi?
Le encinyan’ indlela
Bath’ iyekhay’ elihle
Okulokuthula lenjabulo
Ley’ engumgwaqo
Bath’ ikufikisa laph’okulokukhala
Lokugedla kwamazinyo.
Iyaqwaqwaz’ induna yakhona
Ikuphos’ emlilweni.

Lam’ angazi lutho
Ngalendlela
Kodwa ngizahamba ngayo
Mhla ngitshiya l’ umhlaba
Ngithathe lendlel’ engingayaziyo
Indlel’ ehanjwa ngabathuleyo.

Sithembile Siqhoza
Zingizwanizinja
 (Mobile 0714159098)