GIYA MTHWAKAZI

Mthwakaz’ omuhlehle, kulezi insuku sihlezi manzonzo. Umhlaba wonke uyakhala ngesifo esesingene satshakaza sachithachitha satshayanisa abantu ngamakhanda. Kungene umkhuhlane weKhorona. Uyathanyela nje lapho ongene khona. Okubi yikuthi uthathelwana lula nje emoyeni wonalo esiwuphefumulayo kunye lekubeni abantu babe seduzane duzane. Akusaxhawulwana ezindaweni thile. Kwamanye amazwe abantu abasavunyela ukutshakala phandle kwemizi yabo. Izikolo zivaliwe. Akusayiwa emisebenzini loba emacaweni. Izindiza sezimisiwe ukuphapha zithwele bantu abayale lale ukuze ungamemetheki ngabo labo abayizihambi. Umnotho welizwe linye ngalinye lawo usuqhula ngoba abantu sebephila ngokuthenga izinto kwabanye kwamanye amazwe. Abezemithi bayaphithizela bazama ukudinga umuthi onganqoba lesisilo.
Nkosi yami! Lokhu kuswela imithandazo ngoba uMdali nguye yedwa owanelisa ukusinqoba lesisilo ngoba wazi konke, ubona konke, ulamandla wonke, njalo usendaweni zonke. Angasigadla kanye silalise umhlonga sitshabalale lesisilo. Emazweni amanengi akithi kwele-Afrika siyakuswela kakhulu ukungenela kweNkosi ngoba asilakho ukuzilungiselela esikubona kwamanye amazwe ukuze silwisane lalesisilo seKhorona. Njengakithi eZimbabwe, oDokotela abanengi baxotshwa. Lemithi ayikho ezibhedlela. Izolo lokhu, omunye wabantwabami ulaluke esibhedlela ilanga lonke, kusukela ekuseni kwaze kwahlwa, waze wabonwa ngudokotela omuphe umuthi ngehola letshumi kuhlwile. Hawu! Kuyini nje lokho batayi! Imbongi zithini ngalesisilo?
Lamhla silayo imbongi yethu uPerfect Ncube eloba ngaso lesisilo. Uthi yimpi esibhekane layo. Bala uzizwele ukuthi uthini.

UZingizwan’ izinja oka Siqhoza, imbongi yethi eyinqaba, uza lazo ezimbili eziphakamisa oMama. Asizwe ukuthi uthini.

Sithembile Siqhoza

MAMA

Thonto lamathon’ amahle.
Langa lamalanga phuma sikothe.
Ndoni yamanzi.
Uzigqaj’ uziqaphiy’ okwephigaga liseq’ umgwaqo.
Qathanziph’ eliqaphel’ izigelekeqe

Vela kulilizele ngitsho leziphofu

Gwabigwabi ugwabiselana ngokubobotheka
Inkomokaz’ enyamalala
Kubongolel’ umhlambi womnumzana
Mabuyazibhonse

Thobanhliziy’ ezaphukileyo
Mlolozeli
Ololozel’ ibhubesi lilalis’ umhlonga
Libhonga libhodle!
Mondli wezintandan’ uzendlalel’ impilo
Mcebis’ ocubungul’ ucingisise ngempilo
Uhlaziy’ uhluz’ uhlangul’ abantwana
Ehlazweni lokwehluleka
Sihlanzekile nje ngumama
Unhliziy’ ihlambulukile
Ulengqond’ enhle
Uyayihlabel’ ingoma kavuk’ uzenzele.
Usigoqela ngeqinis’ eliyindingilizi
Ubagob’ okhuzw’ engezwa.

Mama uliqhawekazi
Umelane lobuqili lobugqogqo balumhlaba.
Ontunye bentinyel’ untunye,
Mkhokhoseli mbuthi wabantwana,
Umagam’ athundubez’ umkhonto lensingo.
Inkonkon’ ejam’ ekhunjini yal’ ukuphuz’ udaka.

Mama uyinto yonke kimi
Ungumbalisi
Ungumfundisi
Ungudokotela
Umphathi.
Uyindlovu!

Sithembile Siqhoza

Sithembile Siqhoza

AMANINA MANINA

Ngikhuluma ngamanina
Hay’ okhamisa ngithele
Saphuph’ esidlekeni.
Ngitsh’ amanin’ akhwinc’ izidwaba
Alwe lendlala hayi lendoda.

Isandla sedlul’ ikhanda.
Ngiyaviyoca kuw’ amanina
Ngiyawahlonipha,
Ngiyawakhothamela,
Kuthiwa zimbokodo nje
Vel’ achola kwasalani.

Kuxhotsholwana kuxaka.
Bexakekil’ abanye.
Amanin’ eza lesixazululo.
Kuxakek’ abaxakayo
Bazithole sebesengxakini.
Amanin’ anxus’ ilima
Enz’ umfelandawonye
Azama ngawo wonk’ amandla
Ukuze baphung’ indlala
Iphum’ iphel’ emzini yawo.

Ngokubamban’ amandl’ awo,
Ayamdudul’ umangoy’ eziko,
Amasongo akhala kuhl’ emabili.
Umsebenz’ ulula bewubambisana.

Asikh’ iskhathi sokuklwebhana kubangw’ indoda.
Amanina manina
Ngondoda zibonele
Aweyami,
Awazanyazanyiswa lutho.

Samangabuzane,
Inyoni zokuhamba
Sankozi zizulazul’ emkhathini
Sasikhwehle siphandel’ abantwabaso
Sasikhukhukazi sifukamel’ amatshiyane
Ngamanina manina lawo.
Hay’omabhazalala.

Ngenhlangano lokuthembeka,
Yibambeni njalo
Nom’ itshisa manina
Yin’ inzalabantu.
Bath’ intandanenhle
Ngumakhothwa ngunina.
Sonke sithembe lina
Manina manina!

Sithembile Siqhoza