MHLEKAZI WEZULU

Bayethe Mhlekazi wezulu
Bayethe dondolo lwabakholwayo
Bayethe siphephelo sabalungileyo,
Wena Mdali wakho konke, phakama!
Wena kukhanya kwezwe, khazimula!
Wena nqaba esicatsha kuyo, bayethe!
Ingqungqulu eyatshay’ amaphik’ eJerusalema
Izingilosi zonke zavungama ngo “Amen!”
Bayethe Mhlekazi wezulu!

Wena litsh’ elaliwa ngabakhi
Lajika laba yinsika yendlu
IDwal’ elimi kuze kube phakade
Izulu yisihlalo sakho sobukhosi
Umhlaba yisigcabha sezinyawo zakho
Amayezi luthuli lwezinyawo zakho
Wen’ ungumthombo wokuphila
Ompompoz’ amanz’ aphilisayo
Isinkw’ esiphilis’ okunaphakade!

UnguJehova Simakade
Isand’ esaqhekez’ amadwala
Insimb’ edl’ ezinye
Umhedl’ osika nxazonke
Owahlukanis’ amathambo lomnkantsho
Umlil’ oqhuqhumbis’ uqothul’ okubi
Sithi, Bayethe Mhlekazi wezulu!

Nkunyayila Ngwenyama yomndeni wakwaJuda
Ebhonge kwavel’ umban’ esigodlweni sikaSathani
Athuthumel’ aqhaqhazel’ amadimoni
Amadolo onke ayakuguqela
Inlimi zonke zith’ uyiNkosi!

UJohan’ uth’ ufana lejasper
Ilitsh’ okuthiwa yi-emerald
Isihlalo sakho sobukhosi
Sizungezwe ngumchilo wamakhosikazi
Sivuth’ amalangab’ omlilo
Sibayim’ imibani phambi kwaso
Kulengilaz’ elifanisw’ ingqwaqwane
IDwal’ elampompoz’ amanz’ enkangala
Udondol’ olwavul’ uLwandl’ oLubomvu
Lwaminz’ impi kaFaro
Lamhlanje uyindab’ egudwini
Wen’ owakhuz’ imvelo yakulalela.

Bayethe Mhlekazi wezulu!
Wundlu loPhezukonk’ elilesihawu
Elahudul’ umnqamlezo lasisitheka
Lisindwa yizono zonke zomhlaba
Wen’ owaleng’ emthini, lachitheka
Wageb’ ikhand’ entaben’ iGolgotha
Wathi, “Kuphelile!”
Kwasekuzamazam’ umhlaba
Ilanga lakusalutha ngokucima
Izizwe zonke zavuma
Ukuth’ uyiNkosi yamakhosi
Lamhla sesetsheth’ umqhele
Owensindiso lokulunga,
Sithi, Bayethe Mhlekazi wezulu!

Martin Mlilo