Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Ngubani owayesazi ukuthi koze kube lamhla silokhu sisentolongweni edalwe yi Khorona Vayirasi! Sasingazi. Sasicabanga ukubana kuzaphelela khonale khatshana emazweni, kanti kasibuzanga elangeni. Sasingazi ukuthi lathi sizavalelwa ezindlini zethu ngenxa yesilo esingasiboni ngamehlo ethu. Asazi yozala nkomoni. Emazweni sebeqala ukuthukulula amanye amafindo abotshiweyo ukuvikela isifo lesi. Asazi njalo kumbe sitshabalala, kumbe siyobuye sivuke sivuse umhlonga ngolaka. Ithemba lethu liseNkosini, Yona enguMninimpilo, uSomandla, oPhezukonke, ongehlulwa lutho.
Izimbongi zethu ezinengi zilokhu ziloba ngeKhorona. Yiyo phela elokhu iyindaba egudwini. Nansi eyokuqala esiyiphiwa nguHlelolwenkosi Ndebele esesike sahlangana laye kusonalesi isigcawu. Akesizwe ukuthi uthini nxa ethi, Ngincel’ Isithupha.

NGINCEL’ ISITHUPHA

Phandl’ akuphunywa
Sesab’ ikolona.
Asiweq’ umthetho wokuhlal’ ezindlini.
Yikho ngilunguzile-ke mina,
Ngelihl’ elilodwa ngibonile.

Kukhon’ okutshay’ amanzi
Kukhon’ okusina kujeqeza.
Kukhon’ okudl’ amantshontsh’ emsamo
La! Sifihlelw’ induk’ emqubeni.
Angiphuphi ngikhangele.

Ngisefasiteleni
Ngibona besehla besenyuka
Ngibuzile ke min’ umlomo qho!
Kuvalelw’ abanjani?
Leziya yizithunzi kumbe yimthunzi?
Abavukel’ emsebenzini
Ngabantu kumbe ngabantukazana?
La sibotshelw’ amangqin’ enyath’ entanyeni.
Lala laza sikwengule.

Kim’ akusehli kuhle
Umfoweth’ umantshingelani
Sentshingel’ iCovid-19.
Angazi ngikhihliz’ isililo
Kumbe ngiqhuns’ uhleko?
Lokhu sebenza njengemihleni.

Omongikazi labodokotela
Balindi’ izigulani
Bona ke,
Ma ibazila sith’ amhlophe!
Mabahlale bephephile.

Abasakazi bafumen’ okokusakaza.
Kamb’ iCovid-19
Ngek’ ibasakaze phansi na?
Nant’ ulimi lugcwal’ umlomo
Angidede ngemibuzo.

Emavinkilini batshay’ izithupha
Owab’ umkhab’ ukhula
Sanhlath’ eginyileyo.
Onjwath’ isisu sincipha okomlola wokugeza
Kulele kunye, nga kubili nga kuyavusana.

Lilimuk’ abakhethekileyo
Lingazidonsel’ amanz’ endlini
Amalahl’ aphethwe ngezandla.
Izinyo lenja liyasolisa.

Izandla sizigeza nje
Ingani zingaze zisubuke.
UPhilathi wagez’ izandla
Wayengaboni cala Kuye.
Lathi sigezela lokho na?
ICovid-19 imsulwa?

Sixakekile
Le yingxuba baxaki
Ngal’ umviviny’ omkhulu
Ngifunde lukhulu luklubhu.

Angazi Bab’ osezulwini.
Amathumb’ atshay’ imvokloklo.
Bona batshay’ umlozwi
Batshayel’ izimota
Thin’ incothoncothwane
Sincel’ isithupha
Sesingafika noma
Yinin’ ezulwini.
Sizophila ngomoya
Lokhu kulumhlaba
Akuphilek’ endlin’ ungadli.

Ngingedwa ngidl’ ingqondo
Umnyombo lomsuka
Wale Covid-19
Ngabe wasukelaphi?
Ithi ngithule ngincel’ isithupha sami.

Hlelolwenkosi Ndebele