NGISAKHUMBULA

Ngisakhumbula
Ngikhumbula siklekl’ indlebe
Ziklezuka zibe yibubende
Besigeza ngenkunzane sigcobe  ngomfuma,
Uhlofu besingaluzw’ ukunuka,
Ngisakhumbula ngaleziya nsuku.

Besixegwa, sixeg’ inkom’ ekwaluseni
Besixegwa sibe yiziduli zendunduma
ngendumaKungabi ndaba zalutho;
Besixeg’ izinja, sixeg’ inkomo
Siselusel’ ezinangeni.

Besizingela,
Inyam’ ibiphekwa ngomhluzi wenye
Imikhomb’ isenana
Lesisu somhambi besingangenso yenyoni;
Besisidl’ uhayezi, siqhobe logume, sikhoth’ ukhothe
Besichatha ngamakhambi sidle izadenda,
Siphunge umnungwane
Siphila ngomgugudu,
Besingaz’ ukuth’ inhlavan’ iyagulisa
Ngisakhumbula ngaleziya nsuku.

Besitshuk’ izikhumba
Namhlanje sithi indoda libhetshu lomziki
Ngoba besivunul’ amabhetshu
Sixhuma imncwado,
Konke kwaphela sankungu yesibuko
Ngisakhumbula.

Emtshadweni besitshay’ ingungu
Sitshay’ izikeyi kudum’ imhlombe
Kudum’ inkundla,
Intombi zigiya zigqatshiya
Manje sesingabantu nje
Yeka ngaleziya nsuku!
Ubukhosi ngamazol’ oqotho!

Martin Mlilo