GIYA MTHWAKAZI

Nanzi-ke ezinye imbongi zakwenu engizethula kini lamhla. Ezinengi lamhla ziyabubula zisindwa yizigemegeme zalo umhlaba ohlabayo. Okwehlula amadoda kuyabikwa, ikanti injobo enhle ithungelwa ebandla. Bala uzizwele ngoba ukutshelwa yikuncitswa qotho. Cabanga ngabakutshoyo. Wena uthini?

NGOWETHU SONKE

Okwami kubuhlungu,
Okwami kuyadanisa,
Ngathi ngivul’ amehlo,
Ngawavulela phakathi kwelitshe
Lembokodo.

Uthando lomzali kangilwazi,
Olwabangane kangilwazi,
Ngitsho lolwabafowethu,
Ngiludweba phansi,
Luphetshulwe ngumoya.

Engikwazi ngikuqonda,
Lulaka lodwa zwi.
Engikwaziyo yikuphathwa
Njengesichaka.

Ngempel’ angazi ngonani.
Lube ngiyazi,
Ngabe sengalikhokh’ icala lami.
Kambe ngachitha elikaban’ igazi?

Okwami lomhlaba besekungehlule,
Ngingene kuwuphi ngicatshe?
Bengivum’ ukudlisw’ imbuya ngoluthi
Ukuphathwa luklubhu yimpilo.

Pho okwami kuyaphela nini?
Ngethesw’ amacala engingawazi,
Kube yimin’ engingalungang’ emphakathini.
Ngizibuza njalonje, ngonani?
Ngizibuza ngiziphendule ngidideke
Hayi, angilaz’ icala lami.

Abaziyo kabangisize,
Sengavakatshel’ abomoya lutho,
Ngabhod’ izangoma lutho,
Ngitsho labeluleki bengqondo lutho,
Ngaphetha ngokuya kuMdali.

Zinyembezi qha kimi,
Yimpophom’ engapheli manzi
Ngonani emhlabeni?
Amehl’ ami akhangele kuwe Mdali.

Ngaguqa ngabika kuy’ uMdali,
Ngezwa kuphakam’ iyez’ elimnyama
Inhlungu zathi dedelele
Bamangala bathi, “Nguye lo?”

Zatshovan’ insuku ngisebenza gadalala
Angamnak’ onginyonkolozayo
Ngagcik’ indlebe zami koklolodayo
Ngoba ngithemb’ ithemb’ elinguMdali.

Besengididekile, sengikhanya ngentamo
Besengibizwa ngocigo
UMdali ngowethu sonke
Unakekel’ isihlupheki lesicebi.

Ukungazi kufana lokufa bo,
Kadeke ngangigiqik’ esilotheni
Kade-ke ngabhixwa ngodaka
Lube ngangisazi,
Lube kwangilungela kadekade.

Besengikhathele
Ngokubhaxulwa njalonje,
Ngokuba manephunephu kwabanye,
Ngingazi loba ngizasiphutsha isikolo,
Kodwa abanguliwe ameva lamhla
Ngempel’ uMdali ngowethu sonke.

Sukoluhle Moyo