GIYA MTHWAKAZI

Lalamhla ngiliphathele imbongi ezinengi Mthwakaz’ omuhle. Zigiya ngobuciko.

Kodwa, kuqala ngifisa ukuphinda njalo esengike ngakutsho. Ngithanda ukwazisa lezizimbongi ezintsha ukuba, ngiqoqa iqoqo elitsha lezinkondlo engithemba zizaphuma ogwalweni olutsha lwezinkondlo unyaka ka2020 ungakagoqi. Zonke inkondlo engizamukelayo zizangena kuqoqo elitsha njalo inye ngayinye umniniyo uzathola isibongo esifaneleyo. Lezizinkondlo kufanele zibe ngezintsha ezingakaze zidindwe. Ezimbalwa zizangena kulesi sigcawu ukukhuthaza abanye abalogqozi oluvilaphayo. Inye ngayinye engena kulesisigcawu ihle ivune ingxenye enkulu yesibongo.

Lamhlanje zine izimbongi ezigiya kulesisigcawu. Ngezintsha lesesike sahlangana lazo. Asiziqhenyeni bo ngembongi zethu lezi eziphakamisa ulimi lwethu, ikanti njalo zisilola ukuba kesijulise imicabango ngempilo le esiyiphilayo. Hayi-bo, ukutshelwa yikuncitshwa. Ngena enkundleni uzizwele.

OKHONZWA YIMI

UBayethe!
IDwala lamadwala
IQhawe lamaqhawe
INkosi yamakhosi
UMnqobi kufa
USimakade
Nguye okhonzwa yimi,

Oh! Gazi lakh’elachithek’
Emthini waseKhalvari
Kwababomv’ umhlabathi
Kwaba myam’ umhlaba
Wahlanzek’umhlaba
Nguye okhonzwa yimi

UJesu
UJesu iNdodana yodumo
Insimbi edl’ ezinye
Ingadlangadla
Ubayethe
Nguye okhonzwa yimi

Okhonzwa yimi
Ngokhonzwa yimi ibusuku lemini
Ngokhonzwa yimi ekuseni lantambama
Ngokhonzwa yimi kunzima kulula
Kutshisa njalo kugodola
Nguye lo okhonzwa yimi.

Rachael Voko Ncube