Lamhla zimbili imbongi ezigiya kulesisigcawu. Nansi njalo intombi yethu uSisanda Ncube yona eqeqesha eNational University of Science & Technology, kuhlangothi lwePublishing. Ilaya ilimukisa ngokuphela kwesikhathi. Ake uthathe ithuba uzwisise ukuthi indikimba yendaba aphezu kwayo iyini.

Nampa bayenda bayendiselana
Ziyanda izimuli,
Abazukulu lezizukulwane
Abagqize qhakala abeNkosi
Yintokozo kuphela;
Khepha!Siphelil’ isikhathi.

Sansakavukela umchilo wesidwaba,
Bavuk’ izilwane obaba ekhaya
Omama bavuka balale ngenduku
Ngakolunye uhlangothi
Obaba bavuka balale ngezigidi zezinhlamba
Kodwa,
Siphelil’ isikhathi.

Jeqe, ngakolunye uhlangothi
Bayalila ziquma umbomb’ ubusuku bonke
Zisele intandane,
Basele abafelwa labafelwakazi
Labazali basele sengathi babezinyumba
Balel’ abeNkosi
Kakulantokoz’ ebusweni bomuntu
Khepha usizi lulotshiwe kuye
Siphelil’ isikhathi.

Ngeke ukubon’ ukulala ngesibomvu ebantwini
Balal’ amathumbu esilwa esiswini
Ngoba kungekh’ okungenileyo
Yindlala leyo.
Pho, sophephelaphi beNkosi?
Siphelil’ isikhathi.

Liyababhadl’ emini.
Ubatshaz’ umqand’ emin’ abeNkosi
Zitshabalel’ izindlu
Kusel’ indandalazi elingalalasihlahla
Uzamazamile umhlaba,
Amanz’ akhukhula konke
Siphelil’ isikhathi.

Tokolo, themba amathunzi ayemuka
Siphela nje isikhathi kasingapheli lawe
Kukhomba oz’ ukuzoqeda izinhlupheko zonke
Ezokuphela kwesikhathi
Intokoz’ enkul’ iyeza
Qina mhlobo!
Akulahlwa mbeleko ngokufelwa
Siphelil’ isikhathi,
Kasingapheli.

Sisanda Ncube