Ekuhle Mthwakaz’ omuhle! Ngithemba uqale leliviki ngezibusiso ezingummangaliso. Asazi wena, mina ngizitshela ukuthi loba impilo ithanda ukulumela, ngizayiphila, ngiyikholise, ngoba lo ongiphe impilo ukhona, uyabona konke. Uyezwa lokukhala kwabantwabakhe. Ngiphakamisela amehlo ami kuye ngoba usizo lwami luvela kuye. Ake umthembe lawe, ududuzeke.

Inhlupho eziphakathi kwethu zenza siswele lokuziphatha kuhle okuveza UBUNTU bethu. Yiyona injongo yethu le kuleli iviki. Ake sihle siqale ngokuzwa ijaha lakoMasuku, uThembinkosi Zikode ethinta kakhulu ngabo ubuntu.

UBUNTU

Buph’ ubuntu?
Sizwe ban’ esingela buntu?
Siph’ isavunguzan’ esakhukhul’ uluNtu?
Ngob’ uluNt’ lwadabuka labantu
Singela buntu sihambaze,
Singela buntu sitshabalele.
Buph’ ubuntu zinini zami?

Ingan’ ibiyingane ngenhlonipho,
Isaz’ indawo yayo njengengane
Ingaman’ ingabaze phambi kwabadala
Ngob’ umunt’ omdal’ ubemdala
Nom’ engakhon’ ukudal’ ubemdala
Nom’ engelay’ ethengay’ ubemdala
Pho, mamo!
Umlom’ uthand’ ukugaya ngomuny’ umhlathi
Izinto sezithand’ ukuhlanekela,
Inkonyan’ isithand’ ukukhony’ okwenkunzi
Izinyane selibebez’ impong’ ikhona.
Itsiyane selikubik’ ukus’ iqhude likhona
Khon’ akusamangalisi ngoba
Intsh’ isiphenduk’ umbhotshongwana.
Buph’ ubuntu zihlobo zami?

Namhl’ uth’ uyakhuz’ utshelw’ amagamagama
“Abantwabakh’ awusabazi?”
Namhl’ uth’ uyalay’ uthukw’ inhlamba.
“Awungenzeli luth’ ungitshelani?”
Uth’ uyacebis’ ubusuthunuk’ ithumba,
“Limpilo ngeyam’ angiyi ‘sheyi’,
Ngakho hlukana lami phansi.”
Buph’ ubuntu zihlobo zami?

Umzimba wowesifazan’ ubuligugu,
Uhlal’ uthiwe mboziyani!
Ngob’ igugu kulilihlo lentwala
Manje namhl’ ubukisw’ okwebhayisikopo,
Izidwaba zicina laph’ eziqala khona
Amathang’ angikhulumi,
libhakan’ elithi, “Welcome to Bulawayo!”
Imisisila yona, ibukisw’ okwetamatis’ emakethe.
Buph’ ubuntu zinini zami?

Umunt’ omdal’ ubehlonipheka
Ehlonipheka ngokukhalipha langothando lwakhe
Kodwa namhl’ amakhoman’ aphelile luthango!
Ingane zibhinyw’ ukusa lokusa ngabazali
Omalume baphenduk’ omaluma,
Obaba bayabab’ okwesobho lamandiya.
Abazali baphenduk’ amaganyane
Ziyophephelaph’ ingane zethu?
Ngob’ abatshuki beson’ ibhetshu.
Buph’ ubuntu Mthwakazi?
Zikhuze, aaaahh!

Thembinkosi Zikode Masuku