GIYA MTHWAKAZI

Nanzi njalo ezinye izimbongi zethu zalamhlanje ezintathu. Ukutshelwa yikuncitshwa. Bala uzizwele.

UMAQUPHUNA

Uyagulelwa, khumbula kusembeswa
Bathi kuphelile ngawe mus’ ukukhungutheka lisekhon’ ithemba
Shaya phansi ngedol’ umbize uJehov’ uMdala wezinsuku
Indlebe yakh’ ayithundubezwang’ ukuzw’ ukukhala kokholwayo
Shay’ umaquphuna womthandazo
Ushay’ ucikize impi yemimoy’ esemkhathini
EGetsemane mhlan’ ibambil’ impi
USathane esith’ ungumahluthun’ umbuso
Umathand’ ukubukwa njengesidlodlo lo
Yagadla ngomthandaz’ impande lenzalo kaDavida
Yamhadlabul’ uSathane wayobayoba njengohamba phezu kokhethe
Wamethes’ amalahl’ atshisay’ ekhanda
Ngumaquphuna lo
Isand’ esiqhekez’ amadwala
Ngumdikadik’ oPhawuli loSila bagadla ngaw’ entolongweni konakala
Umthandazo ngumasiphuna, umavula kuvaliwe
USathane umgobho nxa ethi’ uvale wavitsha wafica ngesafice
Kholwa, biz’ uJehova umahlala kwelesithath’izulu
Yingangamshela le
Zincish’ ukudl’ uboph’ isisu ngeqhele
Ushay’ umaquphun’ oquphuna ngitsho bethi
Bathame ngemigcoz’ abayemb’ enzikini yolwandle
Fafaz’ igazi leMvan’ umathancis’ imjibila kaSathane
Umthandaz’ uzamazamis’ isigodlo sikaSathane
Esisekujuleni kolwandle
Kuvel’ imbane amadimoni athuthumele
Ngumaquphuna lo
Impi kaSathan’ ihlasela nxazonke
Ngitsho labangabakho bekufulathela njengoJosefa labegazi lakhe
Nxa bethi kuphelile ngawe mkhonzi
Mana kancane kengikuncwebe indlebe kancane
Kukhon’ uJehova ohlala kwelesithathu izulu
Mbize, uyezw’ imithandazo yabangabakhe
Zilala ziseqa umbombo
Uyazesul’ endlal’ itafula phambi kwezitha zakho
Phambi kokuth’ uthath’ umfanekiso wokufa
Val’ igumbi lakh’ umkhulek’ omncane kuJesu wanele
Insizi zikudidile
Abanye besithi yana le
Wena ungayi ngxenye
Lingis’ uJobe ushay’ umaquphuna
Uyakubiyela ngomlilo wamazulu omalavulavu
Ulal’ obukaBhuka
Igazi lakhe lanel’ ukukuvikela
Ngumaquphuna lo!

Martin Mlilo