Silayo imbongi yethu uMartin Mlilo oza lezinkondlo ezimbili. Kweyokuqala uhaya umnyaka omutsha; ikanti kweyesibili uyakhala, esola njalo elimukisa ngokunye akubonayo empilweni. Ake sizwe ukuthi uthini. Wena uthini ngezinkondlo zikaMlilo?

UMNYAKA OMUSHA

Wagiy’ uMthwakazi
Enkundleni zokuzijubulisa
Kwadum’ ihlomb’ elikhulu
Wangumdlodlom’ udladlazela
Sijabulel’ umnyak’ omutsha
Ngumakoti lo wembethe
Ngimembes’ isiyantubane
Emnyaken’ omusha
Sakhohlw’ izinhlungu zomdala
Sathi sala kahle lenkemenkeme zakho
Namhlanje sizadla sincinde
Ukudla kuthe dlangalala
Zitike uvungul’ ubong’ oPhezulu
Yinhlanhla yamaSwazi le
Ukungen’emnyakeni omutsha
Ujabule uMthwakazi
Ugiy’ ancinte ifefe
Ngumthimba wamangabuzane emkhathini
Yintokozo yodwa
Siqolotsha njengamathol’ ebona unina
Yebo ngiyavuma Bhoqo
Impilo ibiphisela ngemcibitsholo evuthayo
Siwugqibil’ omdala silemnvinvinya
Ubusivivinya sigcwele invundela
Kodwa sibong’ isandla soPhezulu.
Wasisingatha
Wasiqhuba sambon’ u2020
Umnyaka omutsha
Olethemba, lezibusiso lamathamsanqa.

Martin Mlilo