Selisiyakuthi qobhi kunina
Sekusiya emaphethelweni omnyaka
Ususiyagqitshwa umnyaka ebesikuwo
Qoki-qoki, sesingena kuZibandlela
Umavula indlela yomnyaka omutsha.
Abadala bathi selinqunda amehlo
Abatsha bathi seliyakhothama kunina
Abancane bathi selidumela emansumpeni.
Uyabe ukuphi mhla wempalampala
Lapho likhala icilongo
Sihlangabeza umnyaka omutsha?

Nxa ngiqonda ezintabeni
Ngizwa umdumo omkhulu
Otshengisa injabulo
Amajaha lezintombi bayacwebezela
Bahlabela ingoma zothando
Amaxoxo lenhlanzi kujabule
Ngoba yisikhathi sezulu.
Sibhekise amabombo empumalanga
Sizwa abantu bethokoza kuxokozela
Bamemezela umyaka omutsha.
Ungaqonda eningizimu
Uzwa indaba ezimnandi
Ngeziphathelene lomnyaka omutsha
Phuthuma njalo uye enyakatho
Uthola abantu bebuzana
“Umnyak’ omutsha ukuphatheleni?”
“Ubeke migomo bani ngmnyak’ omutsha?”

Isibonakaliso somnyaka omutsha
Sizakuba njengomlilo wamakhanka
Okhanyis’ indawo yonke.
Ubomi bemihla siyabulilela
Sizungezwe ngabantu abangasilweli
Mnyak’ omutsha woza lentokozo
Fika lokuzwisisana
Fika lokuhlalisana
Woza lokuthula

Umnyaka omutsha uvuselela ngonwabe
Ugubha okugobhoza enhliziyweni
Ngumnyaka wethemba lempumelelo
Ngumnyaka oqukethe ukunqoba ngqo!
Lezipho sizinikezwa ngokukhawuleza
Vumelani izibane zomnyaka omutsha
Zikhanye njengelangabi.

Masihlangabeze umnyak’ omutsha
Ngokumamatheka lokudumisa
Kubonakal’ ukuba siqhubekela phambili
Ngumnyak’ omutsha wokwengezelela
Iminyaka yokuzalwa kabani lobani
Ngumnyaka okhuthaza impumelelo
Lokufezeka kwamaphupho
Ngaphandle kokuqhaqhazela kokuqhaqhazelayo
Umnyaka omutsha uthi, “Jonga phambili!”
Siyaphambili, asibheki emuva

Isibhakabhaka sikhanya ngenkwenkwezi
Umnyaka onwabileyo
Olobomi makangene eqinile.
Ngena umnyaka omutsha ujabule,
Uvule ngokukhawuleza iminyango evaliweyo
Umoya uzavula, vuka ubone
Wonke amacebo ephumelela
Imigomo engafezwangwa iyafezeka
Mnyak’ omutsha fika
Woza lethemba.

Nokubonga Mpofu