GIYA MTHWAKAZI

Lamhlanje ngiyathokoza ukubika ukuthi inkondlo bezijuluka, sezithuluka. Zinengi. Kukhomba ubunengi bezimbongi ezizingcwethi lokukhuthala kwazo ekulobeni izinkondlo. Okungithinte kakhulu yikuthola inkondlo kumntanethu omutsha kakhulu, oku Fomu 2 esikolo sangaphezulu. Igama lakhe lo omutsha nguTaboka Phahlana Dube. Kodwa injongo yesihloko sakhe lokuloba kwakhe kungathi ngumuntu osebone amakhisimusi amanengi. Ukutshelwa yikuncitshwa. Uzazizwela nxa esitsho ngomfutho njalo ngokuzimisela esithi, ‘Ngivumeleni’. Mthwakazi, ivokloklo! Lompululu!
Bakhona njalo abanye esesike sababona besiza lezabo. Bala uncinde iminwe ufunza ingqondo.

VUK’ USEBENZE

Vuk’ usebenze
Walala nje munt’ omutsha, kutheni?
Waphelelwa ngumphako masinya nje, kwenzakalani?
Uncintisana labasemathunen’ ukuthi kwenzenjani?
Bayidlalile eyabo indima, babizwa basabela
Pho wena eyakho uzayidlalelwa ngubani ulele nje?
Ungabizw’ abantwana uzabatshiyela  lifa  bani?
Vuk’ usebenze sihambil’ isikhathi

Liphum’ ilanga lize litshone
Ubhoda lemithunzi yonke
Ungathi kho esofen’ awusukumi
Nguw’ osubatshela konkeOkwenzakala  kumabonakud’ abavela ziphandela
Bangawathath’ awab’ amagets’ ubhoda lamalayini
Nguw’ osuyintathel’ esigabeni
Lofik’ izolo  nje ulal’ azazi zonk’ ezesigabeni
Kulezo-ke wen’ usukumela phezulu
Lesavunguzane ngumfan’ omncane
Mvuzo ban’ owutholayo?

Yeyi! Wahlala wagoq’ izandla nje kwenziwani?
Awubon’ abanye besehla besenyuka lamaqaqa
Ayabahlab’ amev’ angabonway’ akuhlaleki phansi
Pho wena uhlezi njan’ eziny’ ingane zisabalala leganga?
Thalaz’ eceleni kwakho ubon’ izandla lezo 
Azikho mnyama nje zigcwele amathuthuva
Ngoba bethanda abantu beNkosi
Sifikile sabafuqa isimo, bafuqeka labo 
Nanko phela basukumile
Babamba lapha lalaphana
Ilanga litshona
Babuya bephethe okuncane esandleni

Nang’ umangoy’ uselal’ ezikoPhum’ emaqandeni s’khukukaz’
Uphandele abantwana
Phum’ endlini jaha ungen’ igusu Njengamany’ amajahaUthi badleni abantwan’ ekhayaWen’ ufukamele amaqanda abolileyo?
Uth’ idlen’ imuli babaWen’ uhlezi phezu kwezandla nje? 
Izandla lez’ azibambe lapha lalaphaya
Ngob’ aziqunywanga phela
Azigijime inyawo lezo zenze umsebenzi wazoUmlomo lowo awuvuleke wenzumsebenzi wawo,
Ingqondo zicabange amaqhing’ okwenz’ imali.

Vuk’ usebenze sihlobo kusile
Ingani liyatsho nje leBhayibhiliUkuth’ ivila malingadli 
Pho wena uthembeni sothamlilo
Uhlezi nje wacocobisa sasonyongwana
Ayikh’ ephandel’ eyinye kulezinsuku
Umunt’ udl’ izithukuthuku zakhe, hatshi ezabanyeNanko abanye sebehamba ngobusuku
Bengenel’ abant’ ezindlini
Sebezam’ ukuzinceda ngamandl’ abanye
Bayadel’ abaziphandelayo bengakhethi lutho
Bayadla banathe balale lemuliWen’ uzadl’ ingqweqwe zomlomo
Ngob’ ingekho phela imana
Hlala mayihlalela uzawuthol’ owakho
Kodwa mina ngithi,Vuk’ ukusebenze ntombi lawe jaha!

Uthi liyangimangaza yini lina bantu?
Iyafika imisebenz’ etshiyeney’ esigabeni
Wen’ ukheth’ ukuhlala uthi,Hayi, angikufundelananga lokhu.
Qaphel’ owawufundelayo uzawulind’ uJes’ azabuye
Asazi kuyabe sekukhale nyoni bani-ke lelolanga
Kanti yena owath’ imfundo yiyo kuphelaEsilethel’ umsebenzi ngubani?
Ikhon’ imsebenzi yezandla eminengi phandle lapha
Ikhon’ eyokubaza, ukwakha kanye lokuthenga
Sukuma lawe wenze lokh’ okwaziyo.

Lubelihle Moyo