Lamhla ngiyaphinda njalo ukukhuthaza kule inkundla ngisithi,

VUKA MTHWAKAZI!

Vuka Mthwakazi!
Wobhuq’ obukaBhuka kuze kube nini?
Uhoq’ ingom’ emem’ impukane
Nanzo zitshikitsha zitshay’ umpululu
Zithaph’ ubhic’emacimezwen’ akho
Zikhoth’ iklezampisi, zisuz’itshefu
Nanzo zitshekel’emlonyeni wakho bomu
Nanzo zitshaphaza zitshakala usal’ usububula.

Vuka Mthwakazi
Vuk’ uzenzele
Asikh’ esaphandel’ esinye
Vuk’ ungalibali ngokukhwazel’ ize
Upheth’ upepetsha langa phuma, langa tshona.
Uyangungun’ uz’ ulahl’ umlomo
Uvuthel’ amalangabi avuth’ ahangule
Aqothule kusal’ igceke lendlala
Vuka wenze, ungathi ukuloba ngokwabobani
Obani labo nguwe, lami, laye lo.

Vuk’ unway’ ubuchopho ulobe
Yesul’ ubhici lolo ubonisise
Vus’ inkophe umunye okwenzakalayo
Kuyabila, kuyatshaza, kuyaqothula
Limuk’ impisi, lenyoka, lamakhanka
Emzini wakwenu
Komakhelwana
Esigabeni
Ezweni.

Ungagoq’ izandl’ uthi gozolol’ elangeni
Awugogekang’ engqondweni
Ginq’ ugogos’ elakh’ ilifa
Ungababazi ubovul’ uhlezi
Vuk’ ugabaze ngolimi kuzwakale.
Ungahlahl’ amehlo, bona ngawomoya
Ungathundubaz’ indlebe, gubha uzizwisise
Ungaphiki ngabahleba bahleke bahluphe
Thatha usib’ udwebe;
Lulamandla phela
Ungaludeleli
Lugabhel’ isigwagwagwa.
Nxa ulakho, qoqod’ emtshineni
Musa ukutshaywa likhanda
Musa ukutshilwa yisisu
Gabh’ ugqozi uhlanze konke
Guduz’ ukhuphe okusemibilini
Hlol’ uhlungul’ okusenhliziyweni
Lahla ubuvila ubale, ulalele, ucubungule
Catsha exhibeni lakho uhluze ulobe
Kaluqhume luqhilike olweth’ ulimi
Siqolotshe sidele sibe ngabantu
Singadelelwa yizizwe lezizwana!
SinguMthwakazi!

Vuka Mthwakazi
Esalela muva ibanjwa yimgodoyi
Musa ukuba njengembila
Eyaswela umsila ngokulayezela
Vuk’ uzenzele
Umlobi nguwe
Imbongi nguwe
Umkhokheli wakusasa
Nguwe!
Vuka bo!

Barbara Nkala