Lililili! Lililili! Halala! Siyagiya Mthwakazi lamhla ngabanengi abethu abathandekayo abebesesigodlweni eHarare, kumkhosi omkhulu we National Arts Merits Awards (NAMA). Ube ukhona ngoMgqibelo ilanga lisithi 29 Mbimbitho 2020. Sibatshayela ihlombe bonke abaphakanyisiweyo bathola imendulo lezithupha ezibenzela amhlophe. Kodwa, esimmbambatha kakhulu yimbongikazi yethu uSithembile Siqhoza ophume etshethe isicoco esihle kakhulu esenza simtshayele umpululu levokloklo. Amhlophe athe nke, nke, nke!

Kuwe ngqungqulu yezingqungqulu
Wen’ onqolongw’ emoyeni
Wen’ okaSiqhoza
Wena Ndlovukazi yosiba
Wen’ ohaya kuqaqambe
Kube sengathi kuqhum’ ibhazuka
We’ okade watsho
Ukub’ uyingadlangadla
Wen’ odubula ngamagama
Wen’ osubuthe za yinqwaba izicoco
Halala! Lilililili!

USiqhoza uthole umvuzo ngenkondlo yakhe akloloda enqolonga ngayo esithi, VUMA NGIKHULE LAMI. Wena obe ungekho, lawe oweqiwe zindaba ezimnandi, sithi ake uzizwele ukuthi igiya isithini intomb’ endlala uSiqhoza kaZingizwan’izinja.

Siqhoza’s certificate
Sithembile Siqhoza holding her accolades

VUMA NGIKHULE LAMI

Nank’ umgwang’ ufun’ ukungigangela
Ngesis’ esikhul’ esigcwel’ umoya
Bahleka ngawobuso, awomhlath’ elumile
Bazenz’ omahlomulel’ abangabahlanguli
Zimpis’ ingwe zamabalabala
Suk’ ebusweni bami xhegundini
Vuma ngikhule lami.

Yiziqumama ingqondo du!
Manje mina ngiyisanqondo
Isiqoqodo ngingahlangana longqondongqondo.
Khuzan’ imigakla
Igxozel’ ithambo lezinyan’ indenda
Igxozel’ iqatshana lengane
Angisabali umhluz’ iyahubula
Ihahabela ngitsho lomsipha
Lenhlon’ abal’ imbala
Luhubhuhubh’ uphondo lukabhejane
Ngamaland’ afun’ imikhaza.
Zintwal’ ekhanda
Ingamuny’ isuthe
Iyakhithika.

Ngoqilingqwatshu ongqavungqeketshe
Intethe yehlul’ amaland’ ebusika
Banithinithiz’ ezinonileyo
Qede besulel’ imilomo phansi njengenkukhu
Kimi liyesabeka lifana lamazimu
Ngixoleleni lami ngikhule.

Ezen’ ingane zidla ntofontofo
Azingangami zingangomam’ ongizalayo
Zadl’ imfundo zakhweca
Lami ngikhwinc’ amalogwe ngiyafun’ imfundo
Usungacathamel’ ungiphicaphic’ ungilayele celeni
Ungithembis’ izul’ emhlabeni
Awuu suka somaxhegwana!
Gwedlela le lami ngikhule.

Ungangiphazamisi ngigid’ ingoma yami
Lisa ekhon’ idlozi lifun’ ukusina
Ngipheth’ umkhonto letshoba ngiyaziphungela
Ngifun’ umlol’ olol’ inkakhayi zamadoda
Ngifun’ inyon’ ekhihliz’ IKUSASA
Lamathemb’ amahle
Ngivumele ngikhule.

Ikhaba liyabukw’ alidliwa
Khabo ngekela ngikhule
Ngibe lekusasa eliqhakazileyo sambali yentwasa.
Ubaba lomama baziqhenye ngami
Sengikhulile ngibenzel’ okuhle
Wena Mthunzi
Vele ufun’ ukungehlis’ isthunzi.
Mkhohlisi kad’ ubakhohlisa
Skhohlakali bekubiza nge BLESSER
Awu makade bona wakithi
Usubona buvilibana uthi kugug’ othandayo
Indwang’ ayisibon’ isiphongo sayo.
We Batayi
Iqaq’ alizizw’ ukunuka qiniso
Manje ngithi
Isichib’ esitsha ngeke sichibil’ ibhulugwe lidala
Ubozinuk’ amakhwapha we ‘BLESSER’

Ungangiyengi Yengwayo
Ngiyaz’ emlonyeni upheth’ awokusiza
Esandlen’ upheth’ umhedla
Ufun’ okukimi
Ukuqathaqathe qed’ ungiqotshele
Ungenz’ isiphukuphuku
Vuma ngikhule lami

Sithembile Siqhoza