Litshatshaz’ isinqandamathe lesi
Ubunjiwe muhle ulolongekile
Ukhalo ngoluka lonyovu,
Izinqe lihlabusi
Kodwa wakheth’ ukheth’ olubi
Waphil’ impil’ engcolileyo
Ngamahlanzo la
Wathengis’ umzimb’ uzingel’ amasolombane
Akusiyon’ impilo le
Ngamahlaya nje.

Bazibiza amabhlesa
Bakuyenga ngemali
Lawe wathatheka wanguthathekile
Bazakutshwabhanis’ utshwabhane
Ufane lesikhumba sengcuba
Uzoqothuk’ inwel’ ekhanda
Ufane lomgakl’ olesikhwekhwe
Wakheth’ ukukheth’ okubi
Uselusan’ olunuk’ uchago nje
Mus’ ukuthengis’ umzimba bo!
Wayihamb’ imcimbi yebusuk’ engcolileyo
Abakuthandi labobantu
Wake walubonaph’ uthando lwebusuku
Emini selibhekana ngawengulube
Bakubiz’ itshatshazi,
Amakhwel’ akhala nxazonke
Zinkanku lezi
Kodwa uzitshil’ ube ngumhogoyi,
Ngabafana laba, howu
Ngibafanisa lezinja
Zon’ ezigxozel’ ithamb’ elilomnkantsho
Indenda yeyi wena!
Sithuthandini, hlaluka bo!
Hlakanipha njengephimpi
Ubemnene njengejuba
Mus’ ukuba libele lendlela
Lon’ elizovuthwa mhla kuthwas’ inyelele
Kuw’ inkanyez’ engakaz’ ibonwe.
Yek’ ukuthengis’ umzimba
Ulithempeli, iyakutsho iNcwad’ eNgcwele
Ziyakukhuz’ impung’ esezihamba ngezintathu
Ngumakad’ ebona, madala lamehlo
Wena wasiqoqodo waqinis’ ikhanda
Njengesikhwehl’ esigijim’ ensimin’ esanda kulinywa
Uzakhwehlela njengomkhongol’ odl’ iskhumba sikababhemi
Yingculaza le,
Izakukhukhuz’ ube ngucigo
Uzembel’ igod’ usaphila
Yek’ ukuthengis’ umzimba
Bakuthengel’ okudakayo
Bakuhotshis’ izidakamizwa
Awuboni ngani ukuthi zimpis’eziphangayo
Zifun’ ukukukhukhuz’ usal’ umathambothambo
Hlonipha umhlaba bo!
Umhlab’uyahlaba
Umhlab’ uyazombazomba
Wena kodwa hamb’uqonde njengosolobhoni
Yek’ ukuthengis’ umzimba
Akuyon’ into yokuthengiswa le
Lihlazo leli bo!
Mus’ ukuba yisithutha
Uz’udle amahlwil’ omkhaza
Osowenu bafundile baqoqod’ imitshina
Yiyo indlela yokuding’ imali le
Hayi ukuba libele lendlela
Khuzani babalisi emakolitshini
Intsh’ idlala ngegeja kuziliwe
Lawe Mfundis’ esontweni
Khwica bo!
Akusimpi kamongikazi yedwa le
Khuzani amabel’ endlela
Yekan’ ukuthengis’ imizimba!

Martin Mlilo