Ekuhle Mthwakaz’ omuhle!

Mina ngimangele! Asazi wena. Sifike njani kulesisibanga? Sisungula umnyaka lo kuZibandlela kwakumnyamana ukuthi sizaluhamba njani loluhambo. Kodwa nanko, sesiwuthi phutshiyani umnyaka. OPhezukonke ulomusa. Uthembekile. Ngumgcini omkhulu. Usinakekele. Uhambe lathi ebunzimeni bendlela. Siyabonga!

Sicela enye yezimbongi kuviki elizayo ike iphungugiya Ngaye bo. Imhaye! Yethule zonke izibongo zakhe, ithokoze langokuzalwa kwakhe. Haleluya!