Ekuhle Mthwakaz’ omuhle!
Lamhla ngithi, KHISIMUSI ENHLEKAZI kini lonke! Asihlanganyeleni lezingelosi zasezulwini sithi, “Udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu, lokuthula emhlabeni ebantwini abathokozelwa nguye” uLukha 2:14. Yebo, ungu-Imanuweli, iNkosi ilathi, uMesiya.
Umoya wami uthi, “Ngci, ngci bo!” Wena-ke?