Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle! Kambe unjani 
munt’ omuhle! Mina ngibonga ukugcinakala okumangalisayo emuseni weNkosi ePhezukonke. Iyasinakekela. Phela kuyisimanga ukuthi sesingene

enyangeni yesificamunwemunye. Siqale unyaka sithuthumela singazi langabe sizafinyelelaphakathi kwawo singabaphilayo. Kulezindlala, kulokuswela, kulokucindezeleka kodwa asiklifizeki. Uthembekile olithemba lamathemba.

    Iviki le ibe leziphithiphithi lobudlwangudlwangu obusungule eZansi Afrika ngoba kuthiwa abantu bokuza abaphume baphele ngoba bathathela abeZansi imisebenzi. Yeyeni bantu! Kambe? Sibone ububi, uchuku, lolunya, lobudlwangudlwangu obesabekayo. Sibone lokuphindisela okuvele kwamanye amazwe ahlukuluzelwe abantu bawo. Nkosi yami! Kuyesabeka, kuhlasimulisa umzimba okwenzakalayo.

    Kube lezimfa ezibe yindaba egudwini. Kodwa umhlaba lo awumi mpo. Uyaqhubeka nje ngohambo lwawo ungagqize qhakala!

    Ngibale amazwi omunye umkhokheli omkhulu emhlabeni engifisa ukuphinda isiqetshana esithile samazwi akhe athi:

Nxa ngikhumbula ukudepha kwengcwaba
Lezisindo zenhlabathi ezizafotsholelwa kithi,
Asikho isidingo sokuhlukuluza umfowethu.

Nxa ngikhumbula ngobumnyama
Obuzahlasela bembese ingcwaba,
Asikho isidingo sokulimaza udadewethu.

Nxa ngicabanga isifudumezi esifunjathwa ngumhlabathi
Lamanzi engizagalula kuwo ngesikhathi sezulu ngisethuneni
Ngingezake ngenze umakhelwana wami akhahlamezeke.

Nxa ngicabanga ukuthi ngiyolala ngingedwa
Sengifulathelwengadelwa yibo bonke
Ngikhetha ukukholisa ubudlelwano labanye ngisaphila.

Uphetha ngamazwi enkosi uSolomoni owathi konke emhlabeni kuyize leze. Uyakhuthaza-ke ukuthi sizehlise, sizithobe sikhulise uthando omunye komunye. Akubenjalo!

    Angitholanga kahle ubuqinisa balowo owaloba amazwi la, lokuthi nini, njalo kutheni. Kodwa ngiwakholiwe. Ngiyancenga ukuthi uMdali angisize ngiphilisane kuhle labanye abantu, ngibe lobudlelwano obuhle labo. Yikho okufunwa yiNkosi ngoba sonke singabayo.