Siyabonga, singenile evikini elitsha siphefumula. Sigcinakele emuseni woPhezukonke!

Kodwa, kulokukhala ilizwe lonke kulo unyaka. Igetsi alikho. Litshona lingekho libekhona amahola amahlanu kuphela abantu besalele. Kusetshenzwe kuthiweni? Imisebenzi eminengi ifuna amandla kagetsi. Amanzi awekho, lamhla ekhona abolile ayanuka phu! Wona engawesigodlweni, eHarare. Pho emadolobheni amancane kuthiweni? Izimuli zihlalele evalweni, zesaba ukuthi isilo esiyikholera sizaphenduka sitshabalalise abantu. Abaphila ngconywana ngabalemigodi, loba layo ilamanzi asewonakele inengi lawo. Abiliseni amanzi kutshabalale igciwane elibi. Afakeni imithi le esitshelwa ngayo ukuze ahlanzeke.

Ezitolo umuntu ungena ankeme umlomo. Intengo yezinto ikhwela insuku zonke. Amafutha ezimota ayabheda, lawo akhwela maviki onke. Angavele athi thuthu, intengo yezinto zonke layo iyakhuphuka. Ukugada izimota zokuya emsebenzini sokuyinkinga. Sophephelaphi pho? Abantu sebebophe amabhanti mfi, mfi, mfi! Sithini pho? Zithini imbongi ngalo umumo?