Ngiyabingelela Mthwakaz’ omuhle!
Kuleli iviki elidlulileyo ngibukele usapho lukaMthwakazi lutshikatshika sengathi lusemgidweni wesizingelezi. Ibe ikade ihlakalezekile imibiko emnandi eminengi ebika imisebenzi, kuthiwa uzulu kafike endaweni thile azozama laye ukuthola umsebenzi. Bekumenywa abatsha abafuna ukungena kubongikazi kunye lekufundeleni ububalisi. Sibukele lathi silethemba begijima abantwana beNkosi, behamba ngethemba elikhulu elithi lamhla lami ngizathola okungcono okuzangisiza empilweni. Nkwe! Ithutshe buthumuthumu imibiko njalo isithi obe kubikiwe kungamanga. Bahambele idonki ebolileyo abantwabethu.
Kungani? Kungani othile loba abathile bebona kungumdlalo obakitazayo ukubona abanye abantu behawula? Ngubani odlala ngabantwana beNkosi bona bevele bezihluphekela? Abanengi basuka bebolekile izimali zokuyafika lapho okumenywa khona, ngoba besithi akwaziwa okwanonisa ingulube. Yizimali abangalazo, okunzima lokuthi bazibuyisele. Bathwele luklubhu, babuye badliswe imbuya ngoluthi. Bafundile labo. Bapasa kuhle kakhulu. Kodwa sebegijime lapha lalaphaya inyawo sezize zingena eziswini. Bakhuluma usizi lodwa. Bathi koze kube nini?
Lami uGogo wabo umoya wami uthukuthele lamhla. Ngubani lo obika imibiko engamanga ehlukuluza usapho lukaMthwakazi? Omunye umhlabeleli uthi, “Abanye bathemba izinqola zempi, abanye bathemba amabhiza, kodwa thina sithemba ibizo likaJehova uNkulunkulu wethu” iHubo 20:7.
Luthini usapho lukaMthwakazi ngalokhu kuhlukuluzeka? Zithini imbongi ngalo umumo? Giya ngeyakho imibono lemizwa asizakale uMthwakazi.