Ekuhle Mthwakaz’ omuhle!
Kuviki elidluleyo sitshilo ukuthi siyawakhalela amazolo. Sikhangele kuNkulunkulu lapho usizo lwethu oluvela khona. Asiqhubekeni simemeza sisedolweni. Sizwile ukuthi like lathi tho okungayingaphi kwezinye izindawo. Umhlaba womile bakithi njalo lelanga leli elibhebhayo liyingozi. Zamani ukunatha amanzi amanengi ahlambulukileyo. Njalo nxa lihamba phandle loba lisebenza phandle ligqoke izingowane ezivikela ilanga. Zivikeleni kulolulaka Mthwakaz’ omuhle.

Kuviki elidlulileyo eyinye yezimbongi zikaMthwakazi uSithembile Siqhoza, uthole imendulo enhle kakhulu, yokuba yimbongi eyinqaba. Ngumkhosi obe ukhankaswe yiMatebeleland Cultural Awards Trust. Sibatshayela ihlombe bonke abathole imiklomelo ephakemeyo.