Lang’ elihle Mthwakaz’ omuhle! Kuhle ukuba ndawonye njalo kulel’ iviki. Ilanga liphuma lendaba litshone lendaba. Asazi wena uphila njani kuzo zonke lezizindaba esiphosa sigalule kuzo. Asingayekeli zisibuse, sehluleke lokuceba ingqubelephambili. Yithina okumele sizibuse, sizihlale idundulu, zigobele thina. Singabantwana beNkos’ ephilayo phela, howu! Asikhulumeni sisenza, singakhulumi ngezandla. Umsebenzi mkhulu. Asiyeni phambili ngokuloba!

Lokhu esiphitsheka ngakho akusize omunye anwaye ubuchopho, ahlose ukudala umphumela omkhulu, abophe ukhalo mfi, asebenze njengobunyonyo obungafuqwayo, obungathunywayo, obukhuthele ngemvelo.

UMdali usiphile impilo. Senzani ngayo?
Siphiwe imizuzwana engamatshumi ayisithupha kumzuzu,
Siphiwe imizuzu engamatshumi ayisithupha ehoreni,
Siphiwe amahora angamatshumi amabili lane elangeni;
Siphiwe izinsuku eziyisikhombisa evikini,
Siphiwe amaviki amane enyangeni,
Saphiwa inyanga ezilitshumi lambili emnyakeni.
Saphiwa iminyaka leyo eyaziwa ngoPhezukonke empilweni.
Wenzani ngomzuzu munye ngamunye?
Iviki ngeviki? Inyanga ngenyanga?
Phumula okwaneleyo, ulale okwaneleyo
Usebenze okwaneleyo okuletha umvuzo empilweni.
Sebenzela ukutshiya ilifa eliphilayo.
Bengiyingane izolo, Lamhla ngikhulile bo
Ukuguga kuyanyenya, kuyasondela
Angingathi qaqabu sengitshiywe yisikhathi.
Ilanga liphuma liyekuthi ntwa kunina kusihlwa.
Munye ngamunye siphakathi kohambo,
Asikwazi lapho lophelela khona.
Kodwa alithi lisithi ntwa kunina elempilo
Sizibule ngalokhu uMdali asivumele ukukufeza.