MAMA DORIS DUBE

Zinengi izindlela ezazisetshenziswa ukufundisa ngempilo yethu abantu abansundu. Enye yazo kwakuyikudlala imidlalo ethile. Ngaleyo ndlela imfundiso yayigcinakala idluliselwa ebantwaneni, kubazukulu lakusizukulwane. Babefundisana bedlala behlabela. Nanku umdlalo wesibili. Fundisani oKhekhe bakholise.

Kheth’ Omthandayo

Isifundo: Empilweni kuhle ukuthi umuntu azikhethele lowo amthandayo loba lokho akuthandayo. Ngakho umdlalo lo ufundisa abadlali ngokuzikhethela umuntu abamthandayo phakathi kwabanengi. Kuhle ekukhetheni ukuthi akukhethwa okuthiwa muhle ngesimo kuphela kodwa kuyakhethwa labahle ngezimilo zabo.

Umdlalo: Kungadlala iloba ngabangaki abantwana. Benza isigombolozi bekhangele phakathi. Oyedwa uyangena phakathi kwesigombolozi. Abadlali bayahlabela beqakeza okuhambelana lengoma. Bahlabela beqakeza izandla. Nansi ingoma abayihlabelayo:

Nyama yembongolo,
Kheth’omthandayo;
(Imizila le ihlatshelwa iphindwe kabili)

Khemani diya woooo –
Kheth’ omthandayo.
(Imizila le layo iphindwa kabili)

Oyedwa lo ophakathi kwesigombolozi uyabhodabhoda ehamba ehlolisisa labo abenze isigombolozi sengathi udinga okuthile akuthandayo. Uhamba ethikaza enze sengathi uzakhetha abuye adlule. Nxa esefika kulo amthandayo, uyagidagida phambi kwakhe abe esemgwegwa ngengalo agide laye phakathi kwesigombolozi etshengisa ukumthanda.

Ekupheleni kwengoma umakhetha uyabuyela esigombolozini. Umakhethwa senguye obhodayo laye edinga amthandayo angamkhetha. Umdlalo uyaqhubeka njalo phose baze bakhethwe bonke abasemdlalweni.