MAMA DORIS DUBE

Zinengi izindlela ezazisetshenziswa ukufundisa ngempilo yethu abantu abansundu. Enye yazo kwakuyikudlala imidlalo ethile. Ngaleyo ndlela imfundiso yayigcinakala idluliselwa ebantwaneni, kubazukulu lakusizukulwane. Babefundisana bedlala behlabela. Nanku umdlalo wakuqala:

Sicel’umntwana

Isifundo: Empilweni yethu abansundu abantwana ngabomuntu wonke. Nxa imuli ingelaye umntwana ingacela umntwana kwesinye isihlobo. Umdlalo njalo wenza bezwane amandla bekholisa ukudlala.

Umdlalo
Umdlalo lo ungadlalwa yiloba ngabantwana abangaki abaleminyaka eyisithupha kusiya kutshumi lambili. Bayehlukana phakathi benze amaqembu amabili. Amaqembu la ayema ekhangelene. Iqembu ngalinye liyabambana izandla. Bema bekhangelene batshiye inkundla phakathi kwabo. Amaqembu la ehlukana ngesibanga esingaba ngamamitha amane phakathi kwabo. Amaqembu la amele izimuli ezimbili. Akhulumisana ngokuhlabelela. Labo abayabe behlabela benza lokho behamba kancane bequma inkundla besiya lapho okumi khona elinye iqembu. Babuya babuyele emuva. Labaphendulayo baphendula behamba belanda leliya qembu lokucela.

Iqembu lakuqala:          Sicel’umntwana (6x), lamhlanj’ ekuseni!

IqembIu lesibili:             Licela bani? (6x), lamhlanj’ ekuseni.

Iqembu lokuqala:          Sicel’ uLuba (6x), lamhlanj’ ekuseni. (beqamba lowo abamkhethayo)

Iqembu lesibili:              Limthumela bani? (6x), lamhlanj’ ekuseni.

Iqembu lakuqala:          Simthumel’ uMpilo (6x), lamhlanj’ ekuseni. (beqamba olingana loLuba)

Iqembu lesibili:              Mthathenini (6x), lamhlanj’ ekuseni.

ULuba loMpilo badwetshelwa umzila phakathi laphakathi kwenkundla. Bafaka inyawo zabo emzileni, babambane ngezandla zokudla, badonsane. ULuba angadonswa nguMpilo sesiyangena eqembini lakoMpilo. Laye uMpilo angadonswa nguLuba uya eqembini lakoLuba. Bayantsintshana ukucela, ngendlela efana leyakuqala. Abaphumelelayo ngabathola abanengi abadonselwe eqembini labo. Bayaqhubeka abadlali baze badinwe betshintshana ukucela.