Woza Uzokuzwa Mngane…


Indaba yethu iyethwa ngu GOGO uBARBARA NKALA

UMVUNDLA LONDWANGU LEZINTOMBI

Bangane bami ngiyalibingelela lonke njalo ngiliphathele enye  inganekwane emnandi ekaMvundla loNdwangu lezintombi. Aaa, laba bobabili bayakholisisa ngezigigaba zabo. Babezwana, bengatshiyani, bethanda ukwenza abakwenzayo bendawonye. Ikanti lokuqilana bekuthanda. Sondelani nansi inganekwane.

Kuthiwa kudaladala uMvundla loNdwangu besese ngamajaha, babezithanda okumangalisayo. Babekuthanda ukugeza babebahle, bakame loboya babo, awu, babukeke impela. Babedinga ukudla okumnandi bebonke. Bekuthanda lokungena emasimini abanikazi bazifulele umumbu, badle bakholise batshiye amakhasi yonke indawana. Babengabanjwa, hayi!

Kuthe kwenye imini sebesuthi besiyanatha amanzi emfuleni, bathi gaga, nanziyana izintombi ezinhle, eziginyisa amathe. Zaseziqedile ukugeza sezilungela ukuya emakhaya azo. UMvundla wakhuza isikhwehlela wathi,

“Mfondini, uyakubona lokhu engikubonayo?”

“Ngiyakubona jaha lakithi! Yey, yey, ayisibuhle babantwana babantu,” esitsho eginya amathe uNdwangu.

“Uyabona Ndwangu singakhutha ukukhonjwa lapha, sithandwe zintombi lezi, asiphindi sikubone okuhle,” uMvundla esitsho ephulula okungamadevana kwakhe. 

“Uqinisile ndoda,” kusitsho uNdwangu. “Asitshitshe bengakasuki emfuleni Mvundla.”

UNdwangu waqala ukutshaya umlozwi wamangamanga ukuthi izintombi zithalaze zibabone. LoMvundla wangani sefake izandla ezikhwameni ezingekho.

“Salibonani bosisi! Ey, laze laba bahle bantwana babantu!” kusitsho uNdwangu elolonga amazwi akhe.

    “Asikaze sibubone ubuhle obunje!” kusitsho uMvundla esekela umngane wakhe. 

Izintombi zona zacwatshela, zamoyizela, ehlabusa amazwi amajaha ezindlebeni zazo.

“Ake lisinathise phela ngenkezo zenu. Siyacela. Somile,” ecela ngelincengayo ilizwi uNdwangu.

Zabakhelela amanzi izintombi banatha bobabili uMvundla loNdwangu. “Siyabonga,” kusitsho uMvundla. “Sicela ukuliphelekezela.”

“Kulungile!” zivuma izintombi. Bahamba kancane kancane lazo izintombi zikhanya zikhangwa ngamajaha la. UMvundla loNdwangu babezama ukuzibonakalisa ezintombini. Ngulowo wayezitshaya ongcono kakhulu kulomunye. 

UMvundla wathi, “Mina ungangikhomba dade phinde uhlupheke emasimini. Ukuphanda yinto yami. Ngikhuthele. Ngizakulimela ngikuvunele wena uhlezi pekle.”

UNdwangu laye wathi, “Mina ungangithanda Sisi ngizakuzuzela zonke izithelo ozithandayo ngoba asikho isihlahla esingehlulayo. Ngifikela izithelo eziphezulu khonale. Uzahlala ucwazimula uncwamuza izithelo zonke zeganga.”

Kuthe imizi yakwabo kwezintombi isikhanya, amajaha asevalelisa ethembisa ukuhlangana lazo izintombi ngelanga elilandelayo emfuleni. UMvundla wathi,

“Lihambe kuhle boDade! Lizazibonela kusasa ukuthi ijaha elingcono yiliphi phakathi kwethu.”

Kwavaleliswana.

Ngelanga elilandelayo amajaha ageza, acwazimula, akama kuhle uboya, lamazinyo avungulwa. Baphululana, babukana, bethokoza. Baphuma bethabe bemanzi besiyahlangana lezintombi. Babehamba bekhonya bezazisa. Kuthe bephakathi laphakathi kommango, uMvundla wathi khwimilili, wabamba isisu, wagoba, esebubula.

“Aaah, Oooh, i-iih! Maye-e-e!”

“Hawu, Mvundla, sokwenzenjani mngane wami?”

“Isisu! Maye-e-e! Ngiyahlatshwa! Siyasika! I-iih!” egomela eseguqe phansi uMvundla. “Kungcono ungibelethe mngane wami. Maye-ba-bo-o-o-!”

A, wakhathazeka kakhulu uNdwangu esebona umngane wakhe esebuhlungwini esevale lamehlo elokhu ebubula. Lakanye waguqa phansi wathi, “Kungcono ngikubelethe mngane.”

UMvundla wakhwela nzima emhlane kaNdwangu elokhu ebubula. 

“Manje sithini mngane? Sibuyele emuva?”

“ Hayi, i-ih! Hamba kancane mngane. Engxenye kuzakuba ngcono. Yooweee!” Waqhubeka ebubula uMvundla, kodwa kwaya kudeda esithi kungani kuba ngcono.

“Ngicela ungikhwixunele ugatsha lokuxotsha impukane mngane. Ziyangihlupha,” esitsho ngelizwi elihawulisayo uMvundla.

UNdwangu wenza lokho akucelwayo ngesihle. Kuthe sebebanga emfuleni uMvundla wababaza ngokwethuka wathi, “A, A mngane! Nansi isilwane sisiza. Kungcono ugijime sibaleke!”

Esizwa lelo uNdwangu wathathela ngesiqubu, ematha njengebhiza. UMvundla wathi, “Yengeza isiqubu mngane, singafa!”

Wagijima ngamandla uNdwangu. UMvundla uthe ebona sebebanga ezintombini, wamtshaya ngoswazi uNdwangu ethi kamathe ngamandla. UMvundla wabe ememeza izintombi esithi, “Liyabona, yilo ibhiza lami leli!”

UNdwangu wayikhona esithi khwimilili, ebona ukuthi uqiliwe. Izintombi zaqhunsuka ngohleko zihleka uNdwangu. Wayangeka kakhulu uNdwangu phambi kwezintombi, okumahlakanipheni sekuthe tshopo kwahweda kusiyabingelela izintombi. Kwakulokhu kuhlanzekile. Kodwa uNdwangu yena wayesengcolile ngothuli, lamaginqo okugijima. Wasubela umsila engena iganga uNdwangu. UMvundla yena wayesegone zozimbili izintombi bechapha umfula esesiyacela umlilo, esiyacela ukulobola kwabo kwezintombi. UNdwangu wangena ezihlahleni efunga ukuthi uzakutholela icebo okumahlakanipheni lokhu.

Ayike bangane, bokhekhe, abanye abangane abasibangane balutho. Ngamamenemene. Kumele lixwaye ukuba ngabangane labantu abangamaqili. Abantu abangathembekanga. Balakho ukwenza izinto ezingaliyangisa. Baxwayeni abangane abanjalo.

Ngiyavalelisa ngisithi, asihlanganeni njalo ngesikhathi esizayo. Yimi olithanda kakhulu uGogo Barbara Nkala.