UBUNTU

Zinengi izinto ezinhle kakhulu ngobuntu bethu. Ukubonga yibuntu obuhle obuncomekayo. Akekho ongakuthandiyo ukuthi abongwe. Kodwa ukuthi siwakhuphe amazwi okubonga loba sitshengisele ukubonga kukhanya kunzima kakhulu ebantwini abanengi. Abanye babona sengathi kumele babonge izinto ezinkulu kuphela, kodwa ezincane azilamsebenzi. Kumbe uphiwe isipenede, loba umbheda omutsha oyibutifitifi, kumele ubonge. Kumbe uphiwe umganywana  wamaputi kumbe omkhulu ogcwele amafidlonko lamawoso, kumele ubonge. Kumbe uwatshelwe impahla zakho, kumbe uphiwe umsebenzi ususokole, kumele ubonge. Yonke into oyiphiwayo, yonke into enhle oyenzelwayo, yonke into enhle ekuvelelayo ulindele loba ungalindele, kumele ibongwe.

Kulabanye abantwana esengibezwe besithi ababoni ukuthi bababongeleni abazali ngoba ababacelanga ukuthi babalethe lapha emhlabeni. Hawu, yikukhohlakala okunganani lokhu bantu! Yikho okuthiwa yikunyaza. Kubi. Akuyitshengisi inhlonipho efaneleyo. Kulabantu abathi bangaphiwa ulutho, bafihle kwabanye besesaba ukuthi abaseyikuphiwa okunye. Asithi ugogo aphiwe isigqoko ngomunye wabantwana, abesefihlela abanye ngoba ebona sengathi abaseyikumupha labo. Kubi lokho. Esintwini umuntu wayethi angaphiwa ulutho alutshengise abanye athi bambongise. Kuhle lokho. Obongwayo uyathokoza ukuthi uphe ulutho oluthokozisa omunye.  Nxa engabongwangwa kusuka kube sengathi lowo ophiwe ulutho uyalusola. Mhlawumbe kalufuni. Ikanti hatshi. Nxa ungabongwa uphe ulutho, uyakhuthazeka ukuthi ubuye uphe njalo. Ukubongwa kwenza ophayo afudumale, athabe ukuthi wenze okuhle.

Lanxa ube ungazi ngokuqakatheka kokubonga, qala lamhla. Bonga ubone ukuthi kwenza uzwe njani. Bonga ubone ukuthi lo ombongayo ukwamukela njani ukubonga kwakho. Bonga abazali bakho. Bonga umbalisi wakho. Bonga uMfundisi wakho esontweni. Bonga umngane wakho. Bonga! Ukubonga kuhle. Bonga, yibuntu obuhle lobo.

Gogo Barbara Nkala