IZAGA

Umuntu ohamba ephethe udondolo luba yisikhali esisizayo kakhulu ngezindlela ezinengi. Kuthi loba efika emfuleni ogelezayo engabonisisi ukuba kambe ungabe utshona okunganani, kamani aphongubhudlukela nje engena emanzini. Uqala axhonxe ngalo udondolo lwakhe abesebona ngalo ukuthi kambe amanzi manengi okungakanani. Ubona ngalo ukuthi kambe kuyachapheka na. Nxa udondolo lungahle lutshone ntwa uyalimuka ukubana ukuchapha kungaba yingozi, lokuthi angacina esethethwe ngumfula. Ngakho uyema amanzi aze etshe. Kodwa angathi exhonxa ngalo abone ukuthi amanzi angaphansi kwamadolo akhe, loba phezudlwana kwenqagala, uyananzelela ukuthi awutshoni okuya ngaphi umfula. Uyazama-ke ukuthi achaphe engethuswa lutho.

Isaga lesi siyatshiwo-ke ukulimukisa umuntu ukuthi angaphongubhudlukela endabeni ethile angayaziyo, funa azithole esehilelwa kuyo ngokuphaphazela. Kuyatshiwo njalo emuntwini othi engalaqiniso lokuthi umsebenzi othile angabe ewuphiwe uzakwanelisa na ukuwufeza. Kakufanelanga avumele phezulu athi uzawufeza lingakatshoni ilanga, kodwa acine esesehluleka. Loba acine  ekhameka ngoba sekulobunzima abekade engabunanzelele. Isaga lesi siyalimukisa umuntu engakenzi okuzamkhama loba okungacina kuveze enye ingozi. Nanzelela. Thatha kancane. Zama ngokulingeneyo ubone langabe okujongileyo ungakufeza uphumelele. Zwana amanzi ngodondolo kuqala.

Barbara Nkala