IZAGA

Kwathi inhlanyelo yomumbu imila, ukhula lalo lwathi khonapho! UDube wayengananzelelanga kuhle ukubekwa kwamakhuba ngesikhathi sebusika. Abantwana babejikele lapho abajikela khona. Ngakho sekuyisikhathi sokuhlakula, amakhuba nkwe! Nango uDube esiyakweboleka komakhelwana uNdlovu. Webolekwa amakhuba amabili, uNdlovu watsho ukuba uzawaswela laye masinyane njengoba ukhula selubhahile emasimini. Kuthe bephakathi kokuhlakulela umumbu ngelanga lesithathu, thutshu umntakaNdlovu esithi uthunywe ukulanda amakhuba nguyise, bafuna ukuwasebenzisa. UmkaDube wavele wathi vutshalala khonalapho esithi, “O, maye! Ikhuba lomunye alilandima bo! Kambe bengisithi kusasa sizaphutsha le indima singene kuleya eyesihlahla somganu!”

Yebo, ikhuba lomunye alilandima. UDube lemuli yakhe babethembile ukuthi sebezuze amakhuba komakhelwana uNdlovu. Babeloyisa ukuphutsha indima ababekuyo bangene kweyinye, babe sebeqedile ukuhlakula ngelanga lesihlanu. Kodwa babethembe ize ngoba bengelakho okungokwabo ukuthi bahlakule santando. Ukuthemba ulutho lomunye, ulutho lokwebolekwa akusizi. Kumfundi, uthi usabala usizakala ngogwalo lomunye uzwe umnikazi eselucela laye esefuna ukulusebenzisa.  Kumbe uboleke isudu yomngane usiya ebukhweni, uzwe eseyithonisa wena usazibonakalisa ngayo. Mhlawumbe uhlezi endlini yokurentwa, uzwe umnikazi esithi useyifuna wena ungakabi leyinye indawo yokuhlala, uzithole ususenkingeni lemuli yakho. Sebenza gadalala uzuze okwakho. Okuboleke komunye akusikwakho. Usuka akufune wena lawe usakusebenzisa. Ikhuba lomunye alilayo indima impela.

Barbara Nkala