Isaga esithi, ‘Inala kayihambi, kuhamba indlala’ sibalisa ukuthi okuhle akumemetheki kugcwale indawo yonke masinyanye, kodwa okubi kuphanga kuhlakazeke kwazakale masinyane.

Ngesikhathi senala, kuba lokudla okunengi, wonke umuntu asuthe.  Balutshwane kakhulu abaswelayo. Longatholanga ulakho ukusizwa ngabanye ngoba betshaye inala, amabele lokudla kuchaphakele. Okungabantwana kuyasutha akukhali. Emulini kuyasuthwa, yintokozo. Ikanti ngesikhathi sendlala, indaba ziba zimbi kakhulu. Indlala iyisinengiso, ngoba idala ukububula lokukhala. Izehlakalo ezimbi ziphanga zazakale ezindaweni zonke zimemethekiswa yikukhala kwabantu ngoba bedubeka. Ngokunjalo, elizweni liphi laliphi, kubikwa izindaba ezenzakalayo izinsuku zonke. Kodwa isimanga yikuthi, izindaba okuthiwa zindaba emaphephandabeni, lemisakazweni yimibiko yezindaba ezimbi. Akukhathalekile ingabe yimibiko emaphephandabeni, kumbe emisakazweni, kumbe izingxoxo zabantu nje bencokola, okuxoxwa ngakho kwande ukuthi kube kumayelana lezinto ezimbi, ezihlasimulisa umzimba, lezidabukisayo njalo zikhahlameza abantu. Yizo othola abantu bexoxa ngazo. Kodwa okuhle, balutshwana abaxoxa ngakho. Njalo kuvamile ukuthi okuhle kuxoxwe ngakho kuphange  kudlule. Kodwa okubi, kubatshazwa kusabatshazwa.

Iyinto eyisimanga le, kodwa kunjalo. Inala ayihambi, kuhamba indlala.

Barbara Nkala